เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ 2 โรงพยาบาลศิริราช

 

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ โกศัลวัฒน์

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ 2 โรงพยาบาลศิริราช

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 16, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2541 หน้า 54-64

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความต้องการของสมชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤต โดยทำการศึกษาที่หอผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุ2 โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 60 ราย ระหว่างเดือนกันยายน 2540 ถึงเดือนธันวาคม 2540 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด ซึ่งมีความสัมพันธ์กับผผู้ป่วยโดยเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยปรับปรุงมาจากเครื่องวัดความต้องการของญาติผู้ป่วยภาวะวิกฤตของ อุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ และกรอบแนวคิดของมอลเตอร์ (Molter) และ ดาเลย์ (Daley) ซึ่งประกอบด้วยความต้อกงาร 5 ด้าน ได้แก่ ความต้องการลดความวิตกกังวล ความต้องการข้อมูล ความต้องการใกล้ชิดผู้ป่วย ความต้องการกำลังใจและการระบายความรู้สึก และความต้องการส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ป่วย มีความต้องการในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) และในความต้องการทั้ง 5 ด้าน สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ความต้องการลดความวิตกกังวล รองลงมา คือ ความต้องการข้อมูล ส่วนความต้องการที่สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตให้ความสำคัญน้อยที่สุด คือ ความต้องการกำลังใจและระบายความรู้สึก ผลจากการศึกษาวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการให้การพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตได้ตรงกับความต้องการจริง
click here read here what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters website open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
aids pictures symptoms click aid symptoms
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ภาวะวิกฤติ, หอผู้ป่วยหนัก, วิตกกังวล, ภาวะสุขภาพจิต, การดูแลด้านจิตใจ, ผู้ป่วย่หนัก, ครอบครัว, สุขภาพจิตครอบครัว, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 000072

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ