เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าภายหลังสูญเสียการตั้งครรภ์

 

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ วงศ์วิเศษสิริกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าภายหลังสูญเสียการตั้งครรภ์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2543 หน้า 47-56

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ได้แก่ อายุ รายได้ครอบครัว จำนวนบุตรที่ยังมีชีวิตอยู่ อายุครรภ์ ประวัติการสูญเสียบุตรในอดีด กับอาการวิตกกังวล และซึมเศร้าภายหลังสูญเสียการตั้งครรภ์ รวมทั้งความสามารถในการทำนายอาการวิตกกังวลและซึมเศร้าจากปัจจัยคัดสรร กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงตั้งครรภ์ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากสูติแพทย์ว่าต้องสิ้นสุดการตั้งครรภ์เพื่อการรักษา เนื่องจากการตั้งครรภ์ไม่มีตัวอ่อน ตัวอ่อนหรือทารกตายในครรภ์การแท้งค้าง ทารกพิการ หรือมารดาเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปได้ จำนวน 113 รายวึ่งมารับการรักษาที่หอผู้ป่วยสูติกรรม 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กันยายน 2542 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรไม่มีความสัมพันธ์กับอาการวิตกกังวลภายหลังสูญเสียการตั้งครรภ์ แต่อายุ รายได้ครอบครัว อายุครรภ์ มีความสัมพันธ์กับอาการซึมเศร้า ภายหลังสูญเสียการตั้งครรภ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อายุครรภ์และรายได้ครอบครัวสามารถร่วมกันทำนายอาการซึมเศร้าภายหลังสูญเสียการตั้งครรภ์ได้ร้อยละ 12.9 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
click here catch a cheater what is infidelity
cheaters wife affair read
website read here i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: วิตกกังวล, ซึมเศร้า, เศร้า, การสูญเสียการตั้งครรรภ์, การตั้งครรรภ์, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, แท้ง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 000071

ISSN/ISBN: 0858-1231

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ