เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลอาการวิตกกังวลซึ่งเป็นอุปนิสัย กับอาการวิตกกังวลขณะเผชิญของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอาการพื้องอย่างรุนแรง

 

ผู้วิจัย/Authors: ปิยภาณ์ ปัญญาวชิร

ชื่อเรื่อง/Title: ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลอาการวิตกกังวลซึ่งเป็นอุปนิสัย กับอาการวิตกกังวลขณะเผชิญของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอาการพื้องอย่างรุนแรง

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2544 หน้า 57-64

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว ความสามารถในการเบิกค่ารักษา อาการวิตกกังวลซึ่งเป็นอุปนิสัย และอาการวิตกกังวลขณะเผชิญ ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีอาการพ้ท้องอย่างรุนแรง กลุ่มตัวอย่างคือ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง และได้เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยสูติกรรม 3 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในระหว่างเดือนมีนาคม 2541 ถึงมีนาคม 2543 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. FW Versiopn 7.5 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว ความสามารถในการเบิกค่ารักษาพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางลบกับอาการวิตกกังวล ซึ่งเป็นอุปนิสัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อาการวิตกกังวลซึ่งเป็นอุปนิสัยมีความสำคัญทางบวกกับอาการวิตกกังวลขณะเผชิญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับอาการวิตกกังวล ซึ่งเป็นอุปนิสัยและระดับการศึกษาสามารถร่วมกันทำนายอาการวิตกกังวลขณะเผชิยได้ร้อยละ 14.5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการวิจัยครั้งนี้พยาบาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง โดยการให้ข้อมูลกับหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอาการวิตกกังวล และสามารถตั้งครรภ์ต่อไปได้อย่างมีความสุข
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
why men have affairs redirect redirect
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
why do husband cheat site when married men cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me

Keywords: วิตกกังวล, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, หญิงตั้งครรภ์, แพ้ท้องอย่างรุนแรง, anxiety, anxiety disorder anxious

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 000070

ISSN/ISBN: 0858-1231

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ