เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การวิจัยประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันสารเสพติด ในจังหวัดอำนาจเจริญ

 

ผู้วิจัย/Authors: อัญชลี ศิลาเกษ

ชื่อเรื่อง/Title: การวิจัยประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันสารเสพติด ในจังหวัดอำนาจเจริญ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 77-78

รายละเอียด / Details:

ปัจจุบันปัญหายาเสพติด ได้มีการแพร่กระจายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และได้ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ปัญหาดังกล่าวมีผลต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะการแพร่ระบาดในปัจจุบันพบมากในเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้ยังมีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาควรมีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนดำเนินการร่วมกันด้วยกลวิธีต่างๆ กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาสารเสพย์ติดในชุมชนด้วย กระบวนการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ ซึ่งมีผลทำให้ ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยดำเนินการในเขตการสาธารณสุขทั้ง 12 เขตละ 1 จังหวัด สำหรับเขต 7 ดำเนินการในเขตอำนาจเจริญ ด้วยการสนับสนุนของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตเขต 7 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเห็นสมควรให้มีการประเมินผลในรูปแบบของการวิจัยประเมินผล วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อประเมินผลการดำเนิน โครงการและเพื่อประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันปัญหาสารเพย์ติดในชุมชน ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ 1) บุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมเทคนิค การจัดกิจกรรม มีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันปัญหาสารเสพย์ติดในเขต 4 อำเภอ จำนวน 21 ราย และ 2) ผู้นำชุมชนในเขต 4 อำเภอ จำนวน 50 ราย ที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาสารเสพย์ติด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมฯ แบบประเมินคู่มือการจัดกิจกรรมฯ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกาและแบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมุล โดยคณะผู้วิจัย และวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติคือร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา บุคลากรสาธารณสุขทั้ง 4 อำเภอ มีความเห็นว่าการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันปัญหาสารเสพย์ติดมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระดับ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50 และในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 50 บุคลากรสาธารณสุขคิดว่าจะนำความรู้จากการอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75 และคิดว่าได้รับประโยชน์มาก จากการฝึกปฏิบัติขณะอบรมคิดเป็นร้อยละ 75 ส่วนการประเมินคู่มือการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันสารเสพย์ติดจากบุคลากรสาธารณสุขที่ได้นำไปใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้นำชุมชน ได้ผลการประเมินคือ เนื้อหาของคู่มือฯ มีความเหมาะสมในระดับมากร้อยละ 76.2 และมากที่สุด ร้อยละ 19.9 กิจกรรมที่ระบุในคู่มือฯ สามารถใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันสารเสพย์ติด ได้ในระดับมากร้อยละ 76.2 และในระดับมากที่สุด ร้อยละ 23.8 ผลการประเมินความพึงพอใจ จากผู้นำชุมชนที่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกันสารเสพย์ติดในชุมชน พบว่าผู้นำชุมชนร้อยละ 64.15 มีความพึงพอใจ ในระดับมากที่ได้ร่วมคิดวิธีป้องกันและแก้ปัญหาสารเสพย์ติดในชุมชน และหลังจากประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วพบว่า ร้อยละ 62 มีการทำกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติดอย่างต่อเนื่อง และร้อยละ 70 มีความเห็นว่ากิจกรรมที่ดำเนินการมีส่วนช่วยในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาสารเสพย์ติดในชุมชนในระดับมาก ผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 66 ที่ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไข ปัญหาสารเสพย์ติดในชุมชน และผู้นำ ชุมชนร้อยละ 96 เห็นว่าปัญหาสารเสพย์ติดในชุมชนของตนได้มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข โครงการประชาคมหมู่บ้านปลอดสารเสพย์ติด โครงการเผยแพร่-ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่อง สารเสพย์ติด โครงการครอบครัว อบอุ่นป้องกันสารเสพย์ติด และโครงการตักเตือนและให้กำลังใจแก่กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ใช้สารเสพย์ติด
unfaithful spouse unfaithful husband
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: สารเสพติด, ยาเสพติด, ชุมชน, จังหวัดอำนาจเจริญ, substance abuse, drug abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00007

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต