เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชนี หัตถพนม

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 150

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิต และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิต ของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต จังหวัดสกลนคร ผลที่ได้ ข้อมูลทั่วไปของเครือข่ายฯ เป็นเพศชาย ร้อยละ 35.2 เพศหญิงร้อยละ 64.8 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนร้อยละ 52.9 เมื่อเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตแบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยในการประเมินตนเอง ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 68.3 มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในระดับเท่ากับคนทั่วไป (Fair) รองลงมา เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ร้อยละ 24.2 มีภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ดี (Good) และภาวะสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าคนทั่วไป (Poor) ร้อยละ 7.5 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเรื่องอายุมีควาาสัมพันธืกับภาวะสุขภาพจิตของเครือข่ายฯ ส่วนปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กันกับภาวะสุขภาพจิตของเครือข่ายฯ ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต
unfaithful spouse unfaithful husband
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
why men have affairs redirect redirect
bacterial diseases parentpower.com signs of chlamydia in males
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat site when a husband cheats
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: เครือข่าย, ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต, สุขภาพจิต, บุคคลากรด้านสุขภาพจิต, ทุมสุขภาพจิต, ทีมจิตเวช, พยาบาลจิตเวช, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000068

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต