เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังรักษาคุณภาพเยาวชนไทย: กรณีศึกษาตัวอย่างนักเรียน-นักศึกษาภาคปกติ ในทุกสังกัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และทบวงมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ประทีป มาร์ตินโกมาศ

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังรักษาคุณภาพเยาวชนไทย: กรณีศึกษาตัวอย่างนักเรียน-นักศึกษาภาคปกติ ในทุกสังกัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และทบวงมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 35-51. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

จากการวิจัยเพื่อประเมินการจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องใช้สารเสพติดในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาภาคปกติในทุกสังกัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย และทบวงมหาวิทยาลัย ใน 56 จังหวัดทั่วประเทศจำนวน39,440 คน (สามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบคน) ระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน2545 -15 เมษายน 2546 พบผลวิจัยที่สำคัญดังนี้ 1. ในปี พ.ศ. 2545 มีจำนวนผู้เกี่ยวข้อง (รวมผู้ใช้/ผู้ค้า) กับสารเสพติดทุกชนิดโดยนับรวมเหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 2,033, 072 (สองล้านสามหมื่นสามพันเจ็ดสิบสองคน) ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,700,049 (สองล้านเจ็ดแสนสี่สิบเก้าคน) อย่างไรก็ตามจำนวนนักเรียนนักศึกษาภาคปกติที่เกี่ยวข้องกับสารเพสติด โดยไม่นับรวมเหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 433,542 คน (สี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบสองคนฉ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2544 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 374,653 คน (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบสามคน) 2. เมื่อพิจารณาเฉพาะจำนวนผู้ใช้สารเสพติดทุกชนิดโดยนับรวม เหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 1,935,595 คน (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบห้าคน) อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ใช้สารเสพติด ไม่นับรวมเหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 235,176 คน (สองแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคน) และผู้ใช้สารเสพติดไม่รวม เหล้า บุหรี่ เบียร์ ไวน์ สปาย ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 102,665 คน (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยหกสิบห้าคน) 3. จำนวนผู้ใช้ยาบ้าตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 90,294 คน (เก้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบสี่คน) อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ใช้ยาบ้าในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 45,953 คน ( สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามคน) ในขณะที่จำนวนผู้ใช้ยาบ้าในรอบ 30 วันที่ผ่านมามีจำนวน ทั้งสิ้น 23,046 คน ( สองหมื่นสามพันสี่สิบหกคน) 4. จำนวนผู้ใช้กัญชาตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 98,816 คน (เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกคน) อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ใช้กัญชาในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 53,078 คน (ห้ามหื่นสามพันเจ็ดสิบแปดคน) ในขณะที่จำนวนผู้ใช้กัญชาในรอบ 30 วัน ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 24,478 คน (สองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็บสิบแปดคน) 5. จำนวนผู้ใช้สารระเหย/กาว/แลค ตลอดประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 52,576 คน (ห้ามื่นสองพันห้าร้อยเจ็บสิบหกคน) อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ใช้สารระเหย/กาว/แลค ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 23,911 คน (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเอ็ดคน) ในขณะที่จำนวนผู้ใชจำนวนผู้ใช้สารระเหย/กาว/แลค ในรอบ 30 วัน ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 14,060 คน (หนึ่งหมื่นสี่พันหกสิบคน)
husbands who cheat click why wifes cheat
cheaters click here read
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
spy phone apps android go spyware for android phone
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
women looking to cheat link when a husband cheats
how to cheat on wife letter to husband who cheated why wife cheated
reasons women cheat click how to cheat on wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
why married men have affairs click married men cheat with men
erotic sex adult stories fiction free blog.gobiztech.com tamil sex stories readable
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: คุณภาพเยาวชนไทย, สารเสพติด, ยาเสพติด, นักเรียน, การเฝ้าระวัง, วัยรุ่น, เหล้า,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Code: 0000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต