เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

2. รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูล การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิจัยทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถสืบค้นได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเงื่อนไขที่สามารถสืบค้นได้ในหลายลักษณะดังต่อไปนี้คือ
1. สืบค้นจาก Keywords หรือคำสำคัญ ซึ่งในฐานข้อมูล นี้ ได้รวบรวมรายงานการวิจัยที่เป็นบทคัดย่อ(Abstract) หรือบทสรุปรายงานวิจัย (กรณีไม่มีบทคัดย่อ ส่วนใหญ่จะเป็นรายงานวิจัยที่มีการเผยแพร่มานานกว่า 20 ปี) ที่ท่านสามาถสืบค้นตามคำศัพท์เทคนิค (Technical term) ทางด้านสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด จะขอยกตัวอย่าง Keywords บางคำ ซึ่งมักจะปรากฎและเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในวงการสุขภาพจิตและจิตเวชที่อยู่ในฐานข้อมูลในลักษณะการให้ Keywords ดังตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น

ตัวอย่างคำหรือข้อความสำหรับสืบค้นที่เป็นภาษาไทย ตัวอย่าง Keywords ที่เป็นศัพท์เทคนิคสำหรับสืบค้นเป็นภาษาอังกฤษ
กาย จิต สังคมบำบัด, การประเมิน, การพยาบาล, การเฝ้าระวัง, กลุ่มกิจกรรม, abuse, addict, adolescent, adult, adjustment. affective, amphetamine, antipsychotic, anxiety, aids, attempt, attitude, autistic, autism
ความชุก, ความเครียด, คุณภาพ, เครียด, ครอบครัว, ความวิตกกังวล, เครือข่าย, ค่าย, ค่ายยาเสพติด behavior, benzodiazepine, benzodiazepines
ฆ่าตัวตาย child, children, child psychiatry, community, counseling
จิตวิทยา, จิตเวช, จิตเภท, จิตเวชชุมชน, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, จิตสังคมบำบัด dementia, delirium, delusion, depress, depression, depressive, diazepam, disorder, diagnosis, drug
ชุมชน, ชุมชนบำบัด, epidemiology, epidemic, E.Q, emotion
ซึม, ซึมเศร้า, โซนจังหวัด, โซ่ตรวน family, family therapy
ฐานข้อมูล group therapy, group psychotherapy
ดัชนีชี้วัด, ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต, เด็ก เด็กปัญญาอ่อน health, heroin, HIV, home health care, hypnotic, hysteria, hystory
ทารุณกรรม, ทารุณเด็ก, ทันตกรรม I.Q, intelligence, intelligent, inmates
นักเรียน jail
บริการ, บริการพยาบาล, ริการสุขภาพจิต, แบบสอบถาม, แบบวัดความเครียด, แบบทดสอบ, แบบทดสอบทางจิตวิทยา, แบบคัดกรอง koro
ปัญหาสุขภาพจิต, ประสาทวิทยา, ปัญญาอ่อน, โปรแกรม lexotan
ผีปอบ, ผู้ป่วย, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยจิตเภท, ผู้ป่วยโรคจิต, ผู้สูงอายุ matrix, mania, manic-depressive, mass hysteria, mood, mental health, mental retard, MR, minor tranquilizer
ฝาแฝด neuroleptic drug, neurosis, neurology, nurse, nursing
พยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, พยาบาลจิตเวช organic brain syndrome, olanzapine
ภาวะซึมเศร้า ภาวะเครียด, ภาวะวิตกกังวล patient, personality, prevalence, problem, psychology, psychiatry, psychotherapy, psychosis, psychiatric nursing
ยา, ยาบ้า, ยาต้านโรคจิต, ยารักษาโรคจิต, ยาคลายกังวล, ยาเสพติด quality
ระบาดวิทยา, โรคจิต, โรคจิตเภท, โรคซึมเศร้า, โรคทางกาย, โรคเรื้อรัง, โรคเอดส์ risperidal, risperidone
ล่ามขัง sex, sexual, schizophrenia, schizo, side effect,  social, sleep, stress, suicide
วัยรุ่น, วัยก่อนเรียน test, therapy, tranquilizer
สารเสพติด, สุขภาพจิต, สุรา urine
เหล้า violent, violence
องค์ความรู้, องค์รวม zone ward

 

เหล่านี้เป็นต้น ท่านสามาถใช้เมาส์ copy จากตัวอย่างคำเหล่านี้นำไปใส่ไว้ในช่อง      แล้วคลิกปุ่ม   เพื่อสืบค้นข้อมูลได้ทันทีค่ะ ข้อดีของการพิมพ์ข้อความ/หรือคำในลักษณะเช่นนี้โปรแกรม จะสามารถสืบค้นได้รวดเร็วและตรงตามความต้องการของเรา

1. อนึ่ง: การสืบค้นบทคัดย่อจากฐาน ข้อมูลนี้ ถึงแม้ว่าท่านจะไม่พิมพ์ข้อความ/หรือคำ ดังที่กล่าวข้างต้น ท่านเพียงคีย์เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของคำที่อาจจะตรงกับส่วนหนึ่งส่วนใดของคำหรือข้อความที่ปรากฎใน Keyword เช่น ถ้าต้องการสืบ ค้นคำว่า psychiatry ท่านอาจจะพิมพ์เพียงบางส่วนของคำนี้ คือ psy โปรแกรมก็สามารถสืบค้นให้ท่านได้ แต่สิ่งที่โปรแกรมแสดงให้ท่านอาจจะ หลากหลายบทคัดย่อ กล่าวสั้นๆก็คือว่ายิ่งเราพิมพ์ Keyword น้อย โปรแกรมก็จะสืบค้นแบบครอบจักรวาล ข้อเสียคือช้า แต่ข้อดีก็คือในกรณีที่เราไม่แน่ใจ ว่าควรจะพิมพ์ Keyword ได้ตรงกับที่มีในฐานข้อมูลค่ะ

2. สืบค้นจาก Abstracts หรือ สืบค้นจากบทคัดย่อซึ่งใช้หลักการเดียวกับการสืบค้นใน Keywords คือใช้ศัพท์เทคนิคทางด้าน สุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติด ซึ่งท่านสามารถ Copy คำบางคำดังตัวอย่างไปสืบค้นได้ อนึ่งการสืบค้นในบทคัดย่อนี้ มีข้อดีบางประการก็คือว่าการพิมพ์ข้อความบางข้อความซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันทั้งหมด แต่เหมือนกันเพียงบางส่วนก็สามารถสืบค้นได้ แต่ข้อเสียคือ จะช้า เพราะข้อความในบทคัดย่อนั้นยาว โปรแกรมต้องใช้เวลานานในการสืบค้น

3. สืบค้นจาก Title หรือ สืบค้นจากชื่อเรื่อง ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการสืบค้นใน Abstract แต่ความเร็วในการสืบค้นจะ เร็วกว่าการสืบค้นใน Astracts เพราะในชื่อเรื่องจะมีเนื้อหาน้อยและสั้นกว่า

4. การค้นจาก Author หรือสืบค้นจากชื่อผู้วิจัย ให้พิมพ์ชื่อผู้วิจัยโดยไม่ต้องระบุคำนำหน้า เช่น อภิชัย มงคล, คมชาย สุขยิ่ง โดยระหว่างชื่อและสกุลให้เว้นวรรคหนึ่งช่องไฟ หรือถ้าจะสืบค้นเฉพาะชื่อ ก็เพียงพิมพ์ชื่อ เช่น อภิชัย โปรแกรมจะทำการสืบค้นตามรายชื่อมาให้หลายรายชื่อ ข้อเสียอาจจะ ช้าและมีข้อมูลมากเกินไป ข้อดีคือโปรแกรมสามารถสืบค้นได้รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ อนึ่งการพิมพ์ชื่อเราต้องมั่นใจว่าเราพิมพ์ได้ไม่ผิดจากที่มีในฐานข้อมูลค่ะ

5. การสืบค้นข้อมูลจาก Year หรือสืบค้นจากช่วงปีที่เผยแพร่งานวิจัย เช่น ถ้าท่านต้องการสืบค้นรายงานการวิจัยที่เผยแพร่ในช่วงปี 2540 ถึงปี 2546 ขอแนะนำให้ท่านพิมพ์ปี พ.ศ./ค.ศ. ที่ต้องการสืบค้นลงใน Field โดยเลือก Field แรกเป็น    และใน Field ที่สองก็เลือกเป็นปี      แล้วคลิกปุ่ม      โปรแกรมจะทำการสืบค้นในช่วงปีดังกล่าวข้างต้นให้ท่าน ได้ค่ะ

อนึ่งหากท่านต้องการสืบค้นข้อมูลจากปีที่เผยแพร่งานวิจัยเช่นเดียวกับข้อ 3 แต่ต้องการดูเพียงปีเดียว ท่านต้องเลือก Field ทั้งสอง Field เช่นเดียวกัน เช่น ท่านต้องการสิบค้นเพียงเฉพาะปี 2530 ท่านพิมพ์ปีที่ต้องการสืบค้นลงใน Field แรกเป็นปี 2530 ดังนี้คือ   และเลือก Field ที่สองก็เป็น     เช่นเดียวกัน แล้วจึงคลิกปุ่ม     โปรแกรมจะทำการสืบค้นข้อมูลเฉพาะปี 2530 ให้ท่านค่ะ

6. สืบค้นจาก Language หรือจากภาษา ซึ่งในฐานข้อมูลนี้มีภาษาให้เลือกสองภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งในการเก็บข้อมูลบางครั้งรายงานวิจัยเรื่องเดียวกันแต่ในฐานข้อมูลนี้คณะผู้จัดทำได้จัดทำไว้เป็น 2 Records เพื่อให้ท่านผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตามระบบสองภาษา

      หมายเหตุ: การสืบค้นตามปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยรายงานการวิจัยฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ดังนั้นปีที่เผยแพร่ภาษาไทยจะใช้ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) ส่วนรายงานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษจะใช้ปีที่เผยแพร่ตามสากลคือปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.)

 

Authors: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of Mental Health, Ministry of Public Health.)

: กรุณาติดต่อผู้ร้บผิดชอบ Database Admin