เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

ผู้วิจัย/Authors: ศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะออทิสซึมในประเทศไทยและการดูแลรักษาแบบบูรณาการในระดับประเทศ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2548, หน้า 10-16

รายละเอียด / Details:

ออทิสซึมเป็นโรคกลุ่มที่มีภาวะความผิดปกติทางสมองทำให้มีความบกพร่องทางพัฒนาการหลายด้าน เช่น ด้านการสื่อสาร ด้านปฎิสัมพันธ์ทางสังคม ด้านพฤติกรรมซ้ำๆ ได้มีรายงานความชุกของโรคนี้จากหลายประเทศ และพบว่า มีแนวโน้มจะตรวจพบมากขึ้นแต่ยังไม่มีรายงานเรื่องความชุกของโรคในประเทศไทยและการให้บริการรักษาโรคนี้ยังอยู่ในวงจำกัด การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความชุกและขนาดของปัญหาออทิสซึมในประเทศไทย เพื่อทำแผนแม่บท ในการจัดบริการรักษาบุคคลออทิสติกในระดับประเทศ กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กอายุ 1 ถึง 5 ปี จำนวน 31,411 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้นผสมการแบ่งชั้นภูมิและการแบ่งกลุ่ม เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2546 ถึงพฤษภาคม 2547 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อโรคออทิสซึม และ แบบสัมภาษณ์เพื่อการวินิจฉัยโรคออทิซึม ผลการวิจัยพบเด็กที่มีความเสี่ยงต่อโรคออทิซึมจากการคัดกรอง 4.4:1,000 และเมื่อตรวจยืนยันโดยจิตแพทย์เด็ก พบความชุกของโรคออทิซึมในเด็ก 1 ถึง 5 ปี เท่ากับ 9.9:10,000 กรมสุขภาพจิตได้นำข้อมูลที่ได้มาวางแผนสนับสนุนให้เกิดบริการดูแลรักษาเด็กออทิสติกแบบบูรณาการครบวงจรทั้งภาคครู หมอ พ่อแม่ และชุมชนใน 25 จังหวัดที่มีความพร้อมในปี 2548

Keywords: ออทิซึม, ความชุก, การรักษาแบบบูรณาการ, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, จิตเวช, ความผิดปกติทางสมอง, พฤติกรรม, กรมสุขภาพจิต, ออทิสติก, autism, autistic, child psychiatry

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Code: 2005000032

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.15MB