หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
   สุขภาพจิตคืออะไร
สุขภาพจิตคืออะไร

Posted By: หนิง - Date : 6/2/2003

   ความคิดเห็นจากคุณ DMH

ความหมายของสุขภาพจิต
องค์การอนามัยโลก (WHO in Hogarth 1978 : 236) ให้ความหมายของสุขภาพจิตว่า “สุขภาพจิต” ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านชีวะและสังคม เป็นสภาพที่ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับระดับและความผันแปรต่าง ๆสุขภาพจิตเป็นความสามารถของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น และความสามารถที่อยู่ได้หรือทำสิ่งที่สร้างสรรค์ได้ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถปรับจิตใจให้เกิดความพอใจในผลที่ได้รับ และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาแทนที่จะหลีกหนีจากปัญหาหรืออุปสรรคนั้น ๆ นอกจากนี้บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีและสามารถใช้ความรู้สึกขัดแย้งในใจต่าง ๆ เป็นแรงผลักดันให้สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
สุรางค์ จันทร์เอม (2527 : 2) กล่าวว่า สุขภาพจิต คือ สุขภาพจิตใจที่ที่ของมนุษย์ หรือการมีสุขภาพจิตที่ดี เช่น มีจิตใจเบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอ ไม่มีความวิตกกังวลใด ๆ มีแนวคิดที่
ถูกต้อง
วิฑูร แสงสิงแก้ว (2527 : 44) กล่าวว่า ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีมิได้หมายถึง ผู้ที่มิได้มีสภาพจิตแปรปรวนอย่างเดียว แต่หมายถึง ผู้ที่ปรับสภาพจิตใจให้มีความสมดุลย์กับสิ่งแวดล้อมได้ตามวัยของชีวิต สุขภาพจิตนี้อาจเปรียบได้กับความสุขทางใจ ซึ่งเป็นนามธรรมหรือมีคุณค่าทางคุณภาพมากกว่าคุณค่าทางปริมาณ
ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ (2530 : 6) ให้ความหมายสุขภาพจิตว่า สุขภาพจิต หมายถึง ความสมบูรณ์ทางจิตใจของมนุษย์ ซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ปราศจากโรคจิต โรคประสาท มีความสามารถในการปรับตัวต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม มีความมั่นคงทางจิตใจ มีสมรรถภาพในการทำงาน มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น และสามารถ
ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝน แสงสิงแก้ว (2532 : 289) กล่าวว่า สุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข ผู้มีอารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงมาก ๆ ได้ มีสมรรถภาพในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยความพอใจ
กองสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความหมายของสุขภาพจิตไว้ว่า สุขภาพจิต หมายถึง สภาพความสมบูรณ์ของจิตใจซึ่งดูได้จากความสามารถในเรื่องการกระชับมิตร พิชิตอุปสรรค และรู้จักพอใจ ดังนี้
การกระชับมิตร หมายถึง ความสามารถในการผูกมิตรและรักษาความเป็นมิตรไว้ให้ได้ รวมทั้งความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและเป็นสุข
พิชิตอุปสรรค หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาและปรับตัวให้อยู่ได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ได้ในท่ามกลางความเป็นอยู่และความเปลี่ยนแปลงของสังคม
รู้จักพอใจ หมายถึง ความสามารถในการทำใจให้ยอมรับในสิ่งที่อยากได้ อยากเป็นเท่าที่ได้ ที่เป็นอยู่จริงได้ด้วยความสบายใจ (กรมการแพทย์ , มาตรฐานบริการสุขภาพจิต : 2533 : 1,
พิมพ์ดีด)
สรุปได้ว่า สุขภาพจิตเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม โดยมีความรู้สึกหรือสภาวะทางจิตใจเกี่ยวข้องอยู่ด้วย การมีสุขภาพจิตที่ดี คือ การสามารถใช้กลไกในการปรับตัวที่ถูกต้อง สามารถปรับอารมณ์ความรู้สึกสู่สภาวะสมดุลย์ได้โดยที่ตนเองและสิ่งแวดล้อมไม่เดือดร้อน
ผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดี มีลักษณะดังนี้
1. เกี่ยวกับตนเอง จะพึงพอใจในการกระทำที่พิจารณาว่าดีว่าถูกต้องแล้ว เข้าใจตนเองดี แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเองได้ตลอดจนสามารถควบคุมอารมณ์ได้
2. เกี่ยวกับบุคคลอื่นย่อมยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น นับถือและมีความรักผู้อื่นอย่าง
จริงใจ มีความไว้วางใจผู้อื่น และทำให้ประโยชน์ให้แก่หมู่คณะตลอดจนรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ
3. เกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินชีวิต ผู้มีสุขภาพจิตดีย่อมแก้ปัญหาของตนได้
มีความมุ่งหมายในชีวิต มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และรู้จักใช้ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น (สุรางค์ จันทร์เอม 2527 : 14 – 15 )


  : ::  3/3/03 21:07

   ความคิดเห็นจากคุณ oil

ขอบใจนะกำลังหาเรื่องนี้อยู่พอดี จากนายอ๋อยคับ

  : ::  4/12/04 01:40

   ความคิดเห็นจากคุณ kiw

ขอบคุณนะครับอาจารย์ให้หาเรื่องนี้พอดี

  : ::  3/6/05 03:14

   ความคิดเห็นจากคุณ tubtim

ขอบคุณค่ะหนูกำลังหาพอดี

  : ::  15/8/05 04:26

   ความคิดเห็นจากคุณ wasit

คับ


  : ::  26/8/05 21:39

   ความคิดเห็นจากคุณ นู๋ก้อย

ขอบคุณค่ะ อาจารย์กำลังให้ทำรายงานอยู่เลย

  : ::  30/10/05 22:09

   ความคิดเห็นจากคุณ ซี

มีข้อมูลสุขภาพกายรึเปล่าคะ พอดีว่าหำลังทำงานเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต

  : ::  7/2/06 05:11

   ความคิดเห็นจากคุณ แบงก์

กำลังหาเรื่อง สุขภาพกายสุขภาพจิตอยุ่งับช่วยที่นะงับอาจารดุด้วยคับเอาด่วนเลย อิอิ

  : ::  22/6/06 06:38

   ความคิดเห็นจากคุณ 110

เห็นดีค้วยกำลังหาอยู่เลย

  : ::  8/8/06 06:02

   ความคิดเห็นจากคุณ nan

เป็นข้อมูลที่ดีเพราะกำลังทำเรื่องนี้อยู่คะ

  : ::  14/9/06 08:25

   ความคิดเห็นจากคุณ amy

thank you

  : ::  15/9/06 20:45

   ความคิดเห็นจากคุณ xมวeIอ๊กซ์uมIล็กดัดฟัu

จัยมากค่ะครูกะลังให้หาพอดีเยย

  : ::  3/1/07 03:19

   ความคิดเห็นจากคุณ Error

ดีใช่เลยครับ


  : ::  8/1/07 20:55

   ความคิดเห็นจากคุณ SaMuRaI_T@NoY

ขอบคุนครับ พอดีแฟนใช้ให้หาครับ จุ๊ฟๆ

  : ::  8/2/07 12:23

   ความคิดเห็นจากคุณ แพรนะค่า

ขอบคุงนะค่าเพ่ นู๋กะลังหาอยู่พอดี+เยย ถ้าไม่ได้เพ่ฮืออ~ นู๋คงต้องตายย

  : ::  12/6/07 06:20

   ความคิดเห็นจากคุณ net

อยากได้อ้างอิงแบบเต็ม ๆ ช่วยกรุณาหน่อยครับ

  : ::  19/5/12 02:39

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน