ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
49 record(s) were found..
สุขภาพจิตเกมส์ Views: 5,439  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กีฬาภายในกรมสุขภาพจิต

DMH's Weblogs Views: 4,918  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

DMH's Weblogs

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต Views: 4,754  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต, อัตราดอกเบี้ย, เกี่ยวกับสมาชิก, อื่นๆ

ฐานข้อมูลแนะนำการบริการ Views: 4,560  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ฐานข้อมูลแนะนำการบริการ

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต Views: 4,316  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต

ศูนย์ราชการใสสะอาด กรมสุขภาพจิต Views: 4,207  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02 590 8072

Mental Health Knowledge Bank Department of Metal Health Thailand Views: 4,200  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

Mental Health Knowledge Bank Department of Metal Health Thailand

รายงานการประชุมกรมสุขภาพจิต Views: 3,557  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

รายงานการประชุมกรมสุขภาพจิต

งานโสตทัศนศึกษา รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Views: 3,455  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ภาพถ่ายกิจกรรม ข่าว บทความ

กำหนดการผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต Views: 2,658  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กำหนดการผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต

PREV Page  1 2 3 4 5 NEXT