ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
49 record(s) were found..
ระบบสารบรรณอิเล็กโทรนิกส์ Views: 10,104  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ระบบสารบรรณอิเล็กโทรนิกส์

บทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต Views: 9,753  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

บทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต

คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต Views: 9,309  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต

คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต Views: 9,203  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต

E-Elearning GFMIS Views: 8,718  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

E-Elearning GFMIS

โครงการเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต Views: 7,207  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

โครงการเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต Views: 6,693  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต

Thai Psychaitric Pharmacy Group Views: 6,359  Rating: 9.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

Thai Psychaitric Pharmacy Group

เครือข่ายเยียวยาและพัฒนาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรง (child traumatic stress network) Views: 6,223  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

เครือข่ายเยียวยาและพัฒนาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรง (child traumatic stress network)

โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ Views: 5,625  Rating: 7.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ การลา และการขอใช้รถ

PREV Page  1 2 3 4 5 NEXT