ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
13 record(s) were found..
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 Views: 6,228  Rating: 8.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 Views: 5,536  Rating: 9.2  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง อาคารเลขที่ 206/5-6 ถนนรถไฟ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 Views: 5,054  Rating: 8.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 60000

PREV Page  1 2