ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
20 record(s) were found..
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ Views: 8,774  Rating: 7.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 212 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ Views: 8,607  Rating: 5.9  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ Views: 8,301  Rating: 6.3  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 86 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ Views: 7,806  Rating: 9.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 210 หมู่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

Department of Mental Health Views: 7,172  Rating: 8.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ Views: 7,033  Rating: 9.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 440 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ Views: 6,932  Rating: 8.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ Views: 2,370  Rating: 8.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Views: 487  Rating: 3.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ Views: 137  Rating: 0.0  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

PREV Page  1 2