ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

โครงการสำคัญกรมสุขภาพจิต

 Mental Health Knowledge Bank Department of Metal Health Thailand
Mental Health Knowledge Bank Department of Metal Health Thailand
 ฐานข้อมูลแนะนำการบริการ
ฐานข้อมูลแนะนำการบริการ
 คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ
โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ การลา และการขอใช้รถ
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551
 โครงการเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต
โครงการเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต
 คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
"คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช" ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวช องค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ให้ท่านให้ Download นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อการศึกษาต่อไป
 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2552
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2552
 ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต
ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต
10   เครือข่ายเยียวยาและพัฒนาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรง (child traumatic stress network)
เครือข่ายเยียวยาและพัฒนาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความรุนแรง (child traumatic stress network)
11   พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตแห่งชาติ พ.ศ. 2551
12   DMH's Media Services
DMH's Media Services
13   ระบบเมลล์กรมสุขภาพจิต
ระบบเมลล์กรมสุขภาพจิต
14   ศูนย์ราชการใสสะอาด กรมสุขภาพจิต
ที่ตั้ง อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02 590 8072
15   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต
ที่ตั้ง อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร.02 590 8222-3
16   Thai Psychaitric Pharmacy Group
Thai Psychaitric Pharmacy Group
17   รายงานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCC : สจ.ค.6) ปีงบประมาณ 2551
รายงานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCC : สจ.ค.6) ปีงบประมาณ 2551
18   ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2551
19   รายงานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCC : สจ.ค.6)
รายงานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภาวะวิกฤตสุขภาพจิต (MCC : สจ.ค.6)
20   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต
ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต
21   DMH's Helpdesk
DMH's Helpdesk
22   ระบบอีเมลล์กรมสุขภาพจิต
ระบบอีเมลล์กรมสุขภาพจิต
23   รายงานการประชุมกรมสุขภาพจิต
รายงานการประชุมกรมสุขภาพจิต
24   ระบบสารบรรณอิเล็กโทรนิกส์
ระบบสารบรรณอิเล็กโทรนิกส์
25   DMH's Weblogs
DMH's Weblogs
26   บทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต
บทบาทหญิงชายกรมสุขภาพจิต
27   สุขภาพจิตเกมส์
กีฬาภายในกรมสุขภาพจิต
28   E-Elearning GFMIS
E-Elearning GFMIS
29   FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต
FAQ ภายในกรมสุขภาพจิต
30   คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
คลังภาพถ่ายกิจกรรม กรมสุขภาพจิต
31   ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือและฟื้นฟูทางจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรมสุขภาพจิต
32   ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ชุมชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
33   ระบบ E-Learning โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต
E-Learning System
34   โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต
โครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต
35   โครงการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า
โครงการช่วยเหลือผู้มีภาวะซึมเศร้า ในโครงการช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายกรมสุขภาพจิต
36   คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา
คลินิกซึมเศร้า โรงพยาบาลศรีธัญญา
37   เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ศูนย์ปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ... ฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิตบนแผนที่ภูมิศาสตร์
38   เว็บไซต์ ISO กรมสุขภาพจิต
รายละเอียดเกี่ยวกับ ISO ของกรมสุขภาพจิต
39   กำหนดการผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต
กำหนดการผู้บริหารระดับสูงของกรมสุขภาพจิต
40   ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต
ระบบ Intranet กรมสุขภาพจิต

ทั้งหมด : 48 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2