ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

DMH Knowledge Management

 โครงการพัฒนาสติปัญาเด็กไทย
โครงการพัฒนาสติปัญาเด็กไทย
 KM กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
KM กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 KM สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
KM สำนักงานเลขานุการกรมสุขภาพจิต
 KM กองคลัง
KM กองคลัง
 KM กองการเจ้าหน้าที่
KM กองการเจ้าหน้าที่
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
 KM สำนักสุขภาพจิตสังคม
KM สำนักสุขภาพจิตสังคม
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
10   โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
11   โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
12   การจัดการความรู้ KM โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
การจัดการความรู้ KM โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
13   โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
14   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
15   การจัดการความรู้ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
การจัดการความรู้ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
16   การจัดการความรู้ สถาบันราชานุกูล
การจัดการความรู้ สถาบันราชานุกูล
17   การจัดการความรู้ โรงพยาบาลสวนปรุง
การจัดการความรู้ โรงพยาบาลสวนปรุง
18   ศูนย์ KM สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์ KM สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
19   ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด (สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว)
ศูนย์ข้อมูลและห้องสมุด (สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
20   โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
21   การจัดการความรู้โรงพยาบาลศรีธัญญา
การจัดการความรู้โรงพยาบาลศรีธัญญา
22   คลังความรู้ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
คลังความรู้ (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)
23   การจัดการความรู้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
การจัดการความรู้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
24   คลังความรู้ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
คลังความรู้ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
25   คลังความรู้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
คลังความรู้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
26   การจัดการความรู้ KM
การจัดการความรู้ KM (กรมสุขภาพจิต บริหารโดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิตกับกองแผนงาน)
27   คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช (กรมสุขภาพจิต บริหารโดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิตกับกองแผนงาน)

ทั้งหมด : 27 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1