ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 มหาลัยมหิดล
สำนักงานอธิการบดี (กรุงเทพฯ) 272 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 โครงการติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวรายจังหวัด
โครงการติดตามสถานการณ์เด็กและเยาวรายจังหวัด
 พุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
 มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์
มูลนิธิศูนย์ฮอตไลน์
 มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทมูลนิธิเด็ก
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทมูลนิธิเด็ก
 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
10   ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
11   สมาคมสะมาริตันส์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมสะมาริตันส์สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
12   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14   ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งหมด : 14 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1