ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  พยาบาลเทคนิคที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนสายงานมาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานอะไรบ้าง?

คำตอบ

การเปลี่ยนสายงานจากพยาบาลเทคนิคมาเป็นพยาบาลวิชาชีพต้องใช้เอกสาร ดังนี้
      1. สำเนาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล
      
      2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
กรณีขอย้ายลดระดับข้าราชการผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวจะต้องทำหนังสือยินยอมที่จะย้ายลดระดับตามแบบขอย้ายหรือโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ต่ำกว่าเดิม ตั่งแต่ระดับ 8 ลงมา ตามหลักเกณฑ์ ว 12 / 2542 ซึ่งปัจจุบันได้มีมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปรับเป็นพยาบาลวิชาชีพได้แล้ว (แต่ส่วนราชการจะต้องมีงบประมาณรองรับ)