ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ถ้าหากมีการยกเลิกระบบ ซี จริงแล้วการเลื่อนระดับและเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องทำ อ.ว.ช. อีกหรือไม่?

คำตอบ

จะต้องพิจารณาดูหลักการของ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ใช้หลักของสมรรถนะหลักในการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ซึ่งส่วนราชการอาจใช้วิธีการสอบหรือประเมินผลงานทางวิชาการได้แล้วแต่กรณี ทั้งนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วขึ้นอยู่กับมติของ อ.ก.พ.เป็นสำคัญ ตาม พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน (ฉบับใหม่) ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช