ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ข้าราชการได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน จำนวน 61 วัน (45 วันทำการ) ข้าราชการดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่ข้าราชการบรรจุใหม่มีสิทธิลาอุปสมบทได้หรือไม่?

คำตอบ

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเอาไว้ในข้อ 7 (8) (ค) ว่า ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าสี่ เดือน โดยมีวันลา(ป่วยและกิจ)ไม่เกินยี่สิบสามวันทำการแต่ไม่รวมวันลาตาม (ค) คือการลาป่วยซึ่งจำเป็นต้องรักษาตัวเป็นเวลานานไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวรวมกันไม่เกินหกสิบวันทำการ ดังนั้นข้าราชการรายดังกล่าวจึงมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบนั้น ๆ