ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

คำถาม  ข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงาน ในการสมัครสอบแข่งขันจะต้องใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน หรือไม่?

คำตอบ

ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าตำแหน่งที่จะสมัครสอบแข่งขัน หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่นั้น ใช้คุณวุฒิต่างไปจากตำแหน่งที่สมัคร (คุณวุฒิคนละทางหรือสาขาวิชา หรือต่างระดับการศึกษา) ไม่ต้องขออนุญาตสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา ส่วนกรณี ข้าราชการที่สมัครสอบในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ และ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบนั้นใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน