อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์ (% ต่อปี)
ประเภท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละต่อปี
เล่ม 50 โครงการส่งเสริมการออม 4.00
พิเศษ 10 (ปิด) 3.00
พิเศษ 3(เปิด) 2.25
พิเศษ 4 (ปิด) 3.50
พิเศษ 6 (ปิด) 3.50
พิเศษ 7 (ปิด) 3.00
เกษียณสุข (ปิด) 3.75
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (% ต่อปี)
สามัญ 7.00
ฉุกเฉิน 6.50
พิเศษ 7.00
หุ้นค้ำ (1) 6.50
หุ้นค้ำ (2) 4.99

หมายเหตุ หุ้นค้ำ (2) ต้องผ่อนชำระ 24 งวดขึ้นไป และไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ ชำระหนี้บางส่วนได้หรือปิดหนี้ทั้งหมดได้ ตั้งแต่ งวดที่ 25 เป็นต้นไป

โครงสร้างการบริหารของ บริษัทสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัด

ทำเนียบคณะกรรมการดำเนินการ บริษัทสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัด

ทำเนียบคณะกรรมการเงินกู้ บริษัทสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัด

ข้อบังคับสหกรณ์ บริษัทสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัด

พรบ.สหกรณ์ บริษัทสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสุขภาพจิต จำกัด

Download เอกสารคู่มือสมาชิกสหกรณ์ ได้ที่นี่ค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์