หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช.

ผู้วิจัย/Authors:

เสาวภา ปานเพชร, วันดี สุทธรังสี, ถนอมศรี อินทนนท์.

ชื่อเรื่อง/Title:

ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช.

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6, เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร หน้า 102.

รายละเอียด / Details:

ความสำคัญ การพยาบาลจิตเวชเป็นศิลปะอันละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องทางจิตใจ พยาบาลต้องใช้ตนเองเป็นสื่อในการบำบัด จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถตามหลักวิชาการ และอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายสาขา รวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายขององค์กร ลักษณะงานดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความเครียด เนื่องจากพุทธศาสนาผสมผสานอยู่ในวิถีของคนไทยมาช้านาน และมีเป้าหมายหลักที่สำคัญคือ การดับทุกข์ หลักธรรมที่กล่าวถึงการดับทุกข์ที่ชัดเจน คือ หลักอริยสัจ 4 เนื่องจาก เป็นระบบการแก้ปัญหาที่มีทั้งหลักวิชาการ และวิธีการปฏิบัติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าพยาบาลจิตเวชมีประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 อย่างไร
วัตถุประสงค์1). ศึกษาความหมายของหลักอริยสัจ 4 และเหตุผลที่พยาบาลจิตเวชนำมาใช้ในการจัดการความเครียด และ 2). ศึกษาประโยชน์ของอริยสัจ 4 และผลจากการนำหลักอริยสัจ 4 มาใช้ในการจัดการความเครียดของพยาบาลจิตเวช
วิธีการศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้จากพยาบาลจิตเวชในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งในภาคใต้ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสัมภาษณ์ประสบการณ์การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ของพยาบาลจิตเวช ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลบอกความหมายของอริยสัจ 4 ว่าเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันและเป็นความจริงของชีวิตโดยมีเหตุผลที่นำมาใช้ในการจัดการความเครียด 3 ประการ ได้แก่ 1) มีความเครียด หรือมีความทุกข์ 2) มีประสบการณ์ที่ดีต่อการใช้หลักอริยสัจ 4 และ 3) เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำในจิตใจของชาวพุทธ
สรุปผลการศึกษา เหตุผลที่นำหลักอริยสัจ 4 มาจัดการความเครียด 3 ประการ คือ 1) มีความเครียดหรือทุกข์ เมื่อรู้ว่าเครียด 2) เป็นความจริงของชีวิตที่ประจำอยู่ในจิตใจ และ 3) สามารถทำได้เป็นเหตุเป็นผลประยุกต์ ใช้ได้กับสถานการณ์ในชีวิตได้จริง ประโยชน์ของหลักอริยสัจ 4 ดังนี้ 1) เป็นแนวปฏิบัติที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2) ปฏิบัติตามแล้วสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และ 3) เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจ
ข้อเสนอแนะ นำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาเป็นแบบสอบถาม เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาวิจัย การจัดการความเครียดบนพื้นฐานหลักอริยสัจ 4 ในวงกว้างต่อไป และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีการผสมผสานแนวคิดหลักอริยสัจ 4 และมีการวิจัยติดตามผล
husbands who cheat website why wifes cheat
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
read go married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

ความเครียด, หลักอริยสัจ 4, การจัดการความเครียด, พยาบาลจิตเวช, สุขภาพจิต, พยาบาล, เครียด  

Address:

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

Code:

2007000105

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน