ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: รสชง ทัศนาญชลี

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานคนไข้ Hurler's Syndrome ในโรงพยาบาลปัญญาอ่อน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2506, หน้า 102-110

รายละเอียด / Details:

สรุป การที่ได้นำรายงานนี้มาเสนอต่อที่ประชุมวันนี้ ก็เพราะเหตุว่า คนไข้ Hurler's Syndrome หรือ Hurler's Syndrome เป็น case ซึ่ง rare นานๆ จะพบสักราย ในแผนกกุมารที่โรงพยาบาลศิริราช เคยพบเพียง 4 case เท่านั้นเอง ในโรงพยาบาลเด็กยังไม่เคยพบเลย ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นโรคซึ่งแปลก และบางครั้งอาจจะได้พลัดไปเป็นคนไข้ในโรงพยาบาลโรคจิตอื่นๆ หรือโรงพยาบาลฝ่ายกาย การรายงานนี้ ใคร่จะได้ช่วยให้ท่านได้วินิจฉัยโรคนี้ได้ง่ายขึ้น

Keywords: โรงพยาบาลปัญญาอ่อน, Hurler's Syndrome, Hurler's Syndrome, mental retardation, MR

ปีที่เผยแพร่/Year: 2506

Address: โรงพยาบาลปัญญาอ่อน กองสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 00004192

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัยได้ที่นี่ค่ะ PDF Format|ZIP Format