ผู้วิจัย/Authors: วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วย โดยใช้แบบทดสอบ General Health

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช. ปีที่ 52, ฉบับที่ 10, ตุลาคม, 2543, หน้า 647-654

รายละเอียด / Details:

ทำการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่มารับบริการที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 113 คน เป็นชาย 55 คน หญิง 58 คน อายุเฉลี่ย 38.8+-17.2 ปี (10,83 ปี) โดยใช้แบบทดสอบ GHQ-28 ฉบับภาษาไทย และประเมินคะแนนความสามารถทางกายโดยใช้แบบประเมินBarthel Index score พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนน GHQ-28 เม่ากับ 7.0+-5.8 ค่าคะแนนเฉลี่ย Barthel เท่ากับ 52.6+-34.1 และสามารถคำนวณค่าความชุกของปัญหาสุขภาพจิตได้เท่ากับร้อยละ 53.98 โดยผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพบค่าความชุกของปัญหามากกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และพบว่าค่าคะแนนความสามารถทางกายเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับค่าความชุกของปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่พบร่วมได้บ่อยมากในผู้ป่วยโรคทางกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยอัมพาตที่มีการสูญเสียสมรรถภาพทางกายอย่างถาวร มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป ดังนั้นการใช้แบบทดสอบ GHQ-28 ฉบับภาษาไทย ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต จึงให้ประโยชน์ในการค้นหาปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วย

Keywords: สุขภาพจิต, แบบทดสอบ, ปัญหาสุขภาพจิต, แบบทดสอบ General Health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00004108

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -