หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วย โดยใช้แบบทดสอบ General Health

ผู้วิจัย/Authors:

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

ชื่อเรื่อง/Title:

การประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วย โดยใช้แบบทดสอบ General Health

แหล่งที่มา/Source:

สารศิริราช. ปีที่ 52, ฉบับที่ 10, ตุลาคม, 2543, หน้า 647-654

รายละเอียด / Details:

ทำการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่มารับบริการที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 113 คน เป็นชาย 55 คน หญิง 58 คน อายุเฉลี่ย 38.8+-17.2 ปี (10,83 ปี) โดยใช้แบบทดสอบ GHQ-28 ฉบับภาษาไทย และประเมินคะแนนความสามารถทางกายโดยใช้แบบประเมินBarthel Index score พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนน GHQ-28 เม่ากับ 7.0+-5.8 ค่าคะแนนเฉลี่ย Barthel เท่ากับ 52.6+-34.1 และสามารถคำนวณค่าความชุกของปัญหาสุขภาพจิตได้เท่ากับร้อยละ 53.98 โดยผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพบค่าความชุกของปัญหามากกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และพบว่าค่าคะแนนความสามารถทางกายเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับค่าความชุกของปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่พบร่วมได้บ่อยมากในผู้ป่วยโรคทางกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยอัมพาตที่มีการสูญเสียสมรรถภาพทางกายอย่างถาวร มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป ดังนั้นการใช้แบบทดสอบ GHQ-28 ฉบับภาษาไทย ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต จึงให้ประโยชน์ในการค้นหาปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วย
click here read here what is infidelity
read go married and want to cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married men affairs go reasons why husbands cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites

ปีที่เผยแพร่/Year:

2543  

Keywords:

สุขภาพจิต, แบบทดสอบ, ปัญหาสุขภาพจิต, แบบทดสอบ General Health  

Address:

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล  

Code:

00004108

ISSN/ISBN:

0125-152X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน