หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วย โดยใช้แบบทดสอบ General Health

ผู้วิจัย/Authors:

วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล

ชื่อเรื่อง/Title:

การประเมินสุขภาพจิตผู้ป่วย โดยใช้แบบทดสอบ General Health

แหล่งที่มา/Source:

สารศิริราช. ปีที่ 52, ฉบับที่ 10, ตุลาคม, 2543, หน้า 647-654

รายละเอียด / Details:

ทำการศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่มารับบริการที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 113 คน เป็นชาย 55 คน หญิง 58 คน อายุเฉลี่ย 38.8+-17.2 ปี (10,83 ปี) โดยใช้แบบทดสอบ GHQ-28 ฉบับภาษาไทย และประเมินคะแนนความสามารถทางกายโดยใช้แบบประเมินBarthel Index score พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนน GHQ-28 เม่ากับ 7.0+-5.8 ค่าคะแนนเฉลี่ย Barthel เท่ากับ 52.6+-34.1 และสามารถคำนวณค่าความชุกของปัญหาสุขภาพจิตได้เท่ากับร้อยละ 53.98 โดยผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพบค่าความชุกของปัญหามากกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ และพบว่าค่าคะแนนความสามารถทางกายเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีความสัมพันธ์กับค่าความชุกของปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่พบร่วมได้บ่อยมากในผู้ป่วยโรคทางกาย โดยเฉพาะผู้ป่วยอัมพาตที่มีการสูญเสียสมรรถภาพทางกายอย่างถาวร มักจะถูกละเลยหรือมองข้ามไป ดังนั้นการใช้แบบทดสอบ GHQ-28 ฉบับภาษาไทย ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต จึงให้ประโยชน์ในการค้นหาปัญหาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ป่วย
click here read here what is infidelity
read go married and want to cheat
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill

ปีที่เผยแพร่/Year:

2543  

Keywords:

สุขภาพจิต, แบบทดสอบ, ปัญหาสุขภาพจิต, แบบทดสอบ General Health  

Address:

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล  

Code:

00004108

ISSN/ISBN:

0125-152X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

-กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน