ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: พรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ, อาภรร์ สุวรรณเขษฎาเลิศ, จลี เจริญสรรพ์, นพรัตน์ ไชยชำนิ, นิรมล โกสิยพันธ์, พระประไพ แชกเต้า.

ชื่อเรื่อง/Title: การส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในสถานศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 5, ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ, จากหลังคาแดงสู่ชุมชน ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2549, หน้า 190.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ในขณะ นี้มีเด็กที่ถูกควบคุมดูแลในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำนวนมากทั้งประเทศ ซึ่งทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาด้านต่างๆ เช่นคนปกติทั่วไป เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด และกระทำผิดซ้ำหลายครั้ง และส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชตามมา การจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี ลดการกระทำผิดซ้ำ และทำให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขได้ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมป้องกันและให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิธีการดำเนินงาน คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตจำนวน 70 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิตตามแผนที่กำหนดและประเมินผลการจัดกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าเด็กและเยาวชนมีภาวะซึมเศร้าในระดับมากถึงระดับรุนแรงจากร้อยละ 85.00 เป็นร้อยละ 67.50 ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดในระดับสูงกว่าปกติถึงเครียดมากลดลงจากร้อยละ 55.00 เป็นร้อยละ 32.50 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 82.60 ข้อเสนอแนะ 1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น 2. ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและควรมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ 3. ควรเชิญผู้ปกครองของเด็กเข้าร่วมกิจกรรมเด็กและเยาวชนด้วยเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อกัน

Keywords: สุขภาพจิต, เด็ก, เยาวชน, การส่งเสริม, การพัฒนา, สารเสพติด, ภาวะสุขภาพ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2549

Address: งานจิตเวชชุมชน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

Code: 200600081

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 5, ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

Download: -