หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจในงานของพนักงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน ในเขตภาคเหนือ

ผู้วิจัย/Authors:

ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title:

ความพึงพอใจในงานของพนักงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน ในเขตภาคเหนือ

แหล่งที่มา/Source:

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2541-มกราคม 2542, หน้า 19-28.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจากสถานประกอบการทั้ง 3 ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 471 คน ที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในงานโดยการประเมินค่า 5 ระดับ แยกเป็น 14 องค์ประกอบ รวม 46 ข้อ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนและทดสอบความพึงพอใจในงานโดยรวม พบว่า พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ มีความพึงพอใจในงานโดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe ปรากฏว่าพนักงานโรงงานมีความพึงพอใจในงานโดยรวมต่ำพนักงานรัฐวิสหากิจและพนักงานโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของความพึงพอใจในงานโดยรวมระหว่างพนักงานรัฐวิสหกิจและพนักงานโรงแรม
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
reasons women cheat go how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2542  

Keywords:

ความพึงพอใจในงาน, โรงแรม, โรงงาน, ภาคเหนือ, รัฐวิสาหกิจ  

Address:

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

0000227

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

Thailand.

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.51MB
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน