ผู้วิจัย/Authors: ศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจในงานของพนักงานในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน ในเขตภาคเหนือ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2541-มกราคม 2542, หน้า 19-28.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ โรงแรม และโรงงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจากสถานประกอบการทั้ง 3 ในภาคเหนือตอนบน จำนวน 471 คน ที่ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในงานโดยการประเมินค่า 5 ระดับ แยกเป็น 14 องค์ประกอบ รวม 46 ข้อ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนและทดสอบความพึงพอใจในงานโดยรวม พบว่า พนักงานในสถานประกอบการต่างๆ มีความพึงพอใจในงานโดยรวมแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Scheffe ปรากฏว่าพนักงานโรงงานมีความพึงพอใจในงานโดยรวมต่ำพนักงานรัฐวิสหากิจและพนักงานโรงแรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของความพึงพอใจในงานโดยรวมระหว่างพนักงานรัฐวิสหกิจและพนักงานโรงแรม

Keywords: ความพึงพอใจในงาน, โรงแรม, โรงงาน, ภาคเหนือ, รัฐวิสาหกิจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 0000227

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.51MB