ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ธรณินทร์ กองสุข

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถามภาษาอีสาน

แหล่งที่มา/Source: บทคัดย่อผลงานวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข 2551,"ดั่งดวงแก้ว ส่องฟ้าสาธารณสุข" วันที่ 28-30 พ.ค. 2551 ณ. โรงแรมปรินซ์ พาเลซ(มหานาค) กรุงเทพฯ, หน้า 355.

รายละเอียด / Details:

เครื่องมือในการประเมินโรคซึมเศร้าที่มีค่าความไว ความแม่นตรง ความจำเพาะสูง สะดวก ง่าย และตรงกับบริบทของผู้ใช้จะช่วยให้การดูแลรักษาและการติดตามการกลับซ้ำในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินระดับความรุนแรงของอาการโรคซึมเศร้าที่ตรงกับบริบทของผู้ใช้ และศึกษาความเที่ยงตรงของแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม ภาษาอีสาน (9Q ) การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 พัฒนาเครื่องมือประเมินโรคซึมเศร้าโดยเลือกคำที่คนอีสานมักใช้แสดงความรู้สึก ในระยะ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีทั้งหมด 9 คำถาม คำถามแรก บ่อยากเฮ็ดหยัง บ่สนในเฮ็ดหยัง คำถามที่ 2 บ่ม่วนบ่ซื่น เซ็ง หงอย คำถามที่ 3 นอนบ่หลับ หรือหลับๆ ตื่นๆ หรือนอนบ่อยากลุก คำถามที่ 4 เมีอย บ่มีแฮง คำถามที่ 5 บ่อยากเข่า บ่อยากน่าม หรือกินหลายโพด คำถามที่ 6 คึดว่าเจ้าของบ่ดี คำถามที่ 7 คึดหยังกะบ่ออก เฮ็ดหยังกะลืม คำถามที่ 8 เว่ากะซ่า เฮ็ดหยังกะซ่า หรือ หนหวย บ่เป็นตาอยู่ คำถามที่ 9 คึดอยากตาย บ่อยากอยู่ คะแนนรวม 0-24 แต่ละข้อมีคะแนน “0” (บ่เคยมีบ่เคยเป็น) ถึง 3 (เป็นเกือบซุมื่อ) แบ่งความรุนแรงเป็นน้อย ปานกลาง และรุนแรง ระยะที่ 2 ตรวจสอบเครื่องมือในรูปแบบ Diagnostic test study กับ กลุ่มประชากรไทยอีสานจังหวัดยโสธร จำนวน 1,002 คน อายุ 18 ปีขึ้นไป เก็บข้อมูลโดยการประเมินด้วย 9Q กับอาสาสมัครที่ผ่านการคัดกรองโรคซึมเศร้า ด้วย 2 คำถามภาษาอีสาน แล้วให้จิตแพทย์วินิจฉัยโรคซึมเศร้าด้วยเครื่องมือ M.I.N.I.เพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความไว ความจำเพาะ ความน่าจะเป็นโรคด้วยความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบอัตราความชุกโรคซึมเศร้าพบร้อยละ 5.6 ซึ่งเป็นโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder : MDD) ร้อยละ 3.7 จากการประเมินด้วย 9 คำถามภาษาอีสาน (9Q) พบว่า คำถามที่ 3 มีคำตอบ เกือบซุมื่อ มากที่สุดร้อยละ 4.0 รองลงมา คือ คำถามที่ 7 คึดหยังกะบ่ออกเฮ็ดหยังกะลืม ร้อยละ 1.9 เวลาที่ในการประเมินด้วย 9Q ส่วนใหญ่ใช้เพียง 1 นาที ความแม่นตรงของ 9Q จากการหาจุดคะแนนที่เหมาะสมโดยการทำ Receiver Operating Characteristic Curve analysis (ROC)=0.9283 z95% CI =0.8931-0.9635) คือ 7 คะแนนขึ้นไป โดยมีค่าความไวสูง ร้อยละ 75.68 ความจำเพาะสูงร้อยละ 93.37 เมื่อเทียบกับการวินิจฉัยโรคซึมเศร้า ค่าความน่าจะเป็นโรคซึมเศร้า = 11.41 เท่า ดังนั้นบุคลากรทางสาธารณสุขทุกระดับสามารถนำเครื่องมือ 9Q ไปค้นหาผู้ที่มีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าในชุมชนเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขได้สะดวก ง่าย รวมทั้งใช้ประเมินการกลับซ้ำของโรคได้ ซึ่งจะส่งผลลดความสูญเสียที่จะเกิดจากโรคซึมเศร้า

Keywords: สุขภาพจิต, โรคซึมเศร้า, การพัฒนา, อารมณ์, ความรุนแรง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2551

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200800295

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: