หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาความเครียดในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฎฯ.

ผู้วิจัย/Authors:

กุลประภัสสร์ ไปรยายุตากุล

ชื่อเรื่อง/Title:

การศึกษาความเครียดในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฎฯ.

แหล่งที่มา/Source:

วารสารโรคหิวหนัง, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2550, หน้า 136.

รายละเอียด / Details:

ผู้วิจัยได้ศึกษาความเครียดในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่สถานบำบัดโรคหิวหนัง วัดมกุฎฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2550 โดยวิธีศึกษาเชิงพรรณนาด้วยการรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลโรคสะเก็ดเงิน แบบวัดความเครียดกรมสุขภาพจิต 20 ข้อ แบบวัดความเครียดสวนปรุง ๖SPST-60) และแบบวัดความเครียดจากโรคสะเก็ดเงิน ผลการศึกษาวิจัยมีประชากรที่เป็นผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน จำนวน 104 ราย อายุระหว่าง 15-73 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 46.8 ปี และกลุ่มที่มีมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 46-55 ปี อายุที่เริ่มเป็นผื่นอยู่ระหว่าง 4-69 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 35.9 โดยกลุ่มที่มากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี Chronic piaque type เป็นชนิดของโรคสะเก็ดเงินที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่มีความรุนแรงย้อยและเห่อนานๆ ครั้ง ประชากรมีคะแนนความเครียดโดยรวมจัดเป็นกลุ่มที่มีความเครียดปกติ สาเหตุของความเครียดมาจาก ความเครียดจากสังคม ความเครียดจากสิ่งแวดล้อม และความเครียดจากเรื่องการเงิน โดยมีอาการแสดงในระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบต่อมไร้ท่อและระบบภูมิคุ้มกัน สำหรับความเครียดจากโรคสะเก็ดเงินอยู่ในระดับรุนแรง ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินสภาพจิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินทุกรายและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยรวมทั้งแนะนำให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด.
click here catch a cheater what is infidelity
read go married and want to cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

โรคสะเก็ดเงิน, ความเครียด  

Address:

สถานบำบัดโรคผิวหนัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

200800206

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

บทคัดย่อ

Download:




กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด




DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน