หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์การเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย การรับรู้ความขัดแย้งระหว่างความต้องการในฐานะที่เป็นมารดากับความต้องการของวัยรุ่น.

ผู้วิจัย/Authors:

ฤดี ปุงบางกะดี

ชื่อเรื่อง/Title:

ประสบการณ์การเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย การรับรู้ความขัดแย้งระหว่างความต้องการในฐานะที่เป็นมารดากับความต้องการของวัยรุ่น.

แหล่งที่มา/Source:

วารสารวิจัยทางการพยาบาล, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2551, หน้า 82.

รายละเอียด / Details:

มารดาวัยรุ่นถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการเป็นมารดา เนื่องจากขาดวุฒิภาวะทางจิตใจ และมีความต้องการตามพัฒนาการของตนเองซึ่งอาจขัดแย้งกับความต้องการของบุตร การรับรู้และการให้ความหมายเกี่ยวกับการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ในการอยู่กับความขัดแย้ง วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เพื่อเข้าใจการพัฒนาบทบาทการเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกที่มีสามีอยู่ด้วยจำนวน 21 ราย ที่มารับบริการที่คลินิกเด็กดี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์กระทำตามแนวทางวิจัยของการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆกัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2548 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกมากกว่าหนึ่งครั้ง ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การอยู่กับความขัดแย้งระหว่างความต้องการในฐานะที่เป็นมารดาและความต้องการของวัยรุ่น เป็นประเด็นหลักของกระบวนการพัฒนาบทบาทการเป็นมารดาในระยะแรก โดย การรับรู้ถึงความต้องการที่ขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างการมุ่งเน้นที่เด็กและการมุ่งเน้นที่ตัวเอง การรับรู้ความขัดแย้งระหว่างการเลี้ยงบุตรและความต้องการไปโรงเรียนหรือทำงาน การรับรู้ความขัดแย้งระหว่างการห่วงภาพลักษณ์การเป็นมารดาและภาพลักษณ์ของตัวเอง และการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างการพึ่งพาครอบครัวและการเป็นอิสระจากครอบครัว เป็นสาเหตุนำให้มารดาวัยรุ่นค้นหากลยุทธ์ในการอยู่กับความขัดแย้งระหว่างความต้องการทั้งสองนั้น ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพควรไวต่อการรับรู้ถึง ความขัดแย้งระหว่างความต้องการทั้งสองของมารดาวัยรุ่น เพื่อสามารถส่งเสริมให้ใช้กลยุทธ์ใน การอยู่กับความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีประสบการณ์การเป็นมารดาในทางบวกและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อมารดาวัยรุ่นและบุตรต่อไป

ปีที่เผยแพร่/Year:

2551  

Keywords:

วุฒิภาวะทางจิตใจ, เด็กวัยรุ่นไทย  

Address:

นักศึกษาปริญญาเอก, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Code:

20080099

ISSN/ISBN:

0859-7685

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

บทคัดย่อ

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
ข้อแนะนำ* :    
  Type the characters shown in image for verification.
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554
4,872,122  Visitors Since August 01, 2002.

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน