หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประสบการณ์การเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย การรับรู้ความขัดแย้งระหว่างความต้องการในฐานะที่เป็นมารดากับความต้องการของวัยรุ่น.

ผู้วิจัย/Authors:

ฤดี ปุงบางกะดี

ชื่อเรื่อง/Title:

ประสบการณ์การเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย การรับรู้ความขัดแย้งระหว่างความต้องการในฐานะที่เป็นมารดากับความต้องการของวัยรุ่น.

แหล่งที่มา/Source:

วารสารวิจัยทางการพยาบาล, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2551, หน้า 82.

รายละเอียด / Details:

มารดาวัยรุ่นถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการเป็นมารดา เนื่องจากขาดวุฒิภาวะทางจิตใจ และมีความต้องการตามพัฒนาการของตนเองซึ่งอาจขัดแย้งกับความต้องการของบุตร การรับรู้และการให้ความหมายเกี่ยวกับการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น เป็นตัวกำหนดกลยุทธ์ในการอยู่กับความขัดแย้ง วัตถุประสงค์ของการวิจัยเชิงคุณภาพนี้เพื่อเข้าใจการพัฒนาบทบาทการเป็นมารดาในระยะแรกของเด็กวัยรุ่นไทย ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกที่มีสามีอยู่ด้วยจำนวน 21 ราย ที่มารับบริการที่คลินิกเด็กดี ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์กระทำตามแนวทางวิจัยของการสร้างทฤษฎีจากข้อมูลพื้นฐาน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆกัน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2547 ถึงเดือนธันวาคม 2548 เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกมากกว่าหนึ่งครั้ง ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า การอยู่กับความขัดแย้งระหว่างความต้องการในฐานะที่เป็นมารดาและความต้องการของวัยรุ่น เป็นประเด็นหลักของกระบวนการพัฒนาบทบาทการเป็นมารดาในระยะแรก โดย การรับรู้ถึงความต้องการที่ขัดแย้ง ซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างการมุ่งเน้นที่เด็กและการมุ่งเน้นที่ตัวเอง การรับรู้ความขัดแย้งระหว่างการเลี้ยงบุตรและความต้องการไปโรงเรียนหรือทำงาน การรับรู้ความขัดแย้งระหว่างการห่วงภาพลักษณ์การเป็นมารดาและภาพลักษณ์ของตัวเอง และการรับรู้ความขัดแย้งระหว่างการพึ่งพาครอบครัวและการเป็นอิสระจากครอบครัว เป็นสาเหตุนำให้มารดาวัยรุ่นค้นหากลยุทธ์ในการอยู่กับความขัดแย้งระหว่างความต้องการทั้งสองนั้น ดังนั้นบุคลากรทางสุขภาพควรไวต่อการรับรู้ถึง ความขัดแย้งระหว่างความต้องการทั้งสองของมารดาวัยรุ่น เพื่อสามารถส่งเสริมให้ใช้กลยุทธ์ใน การอยู่กับความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีประสบการณ์การเป็นมารดาในทางบวกและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อมารดาวัยรุ่นและบุตรต่อไป
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
website link wife cheaters
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
wife cheaters go open
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

ปีที่เผยแพร่/Year:

2551  

Keywords:

วุฒิภาวะทางจิตใจ, เด็กวัยรุ่นไทย  

Address:

นักศึกษาปริญญาเอก, คณะพยาบาลศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Code:

20080099

ISSN/ISBN:

0859-7685

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

บทคัดย่อ

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน