หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด.

ผู้วิจัย/Authors:

เกื้อพันธ์ กลั่นการดี

ชื่อเรื่อง/Title:

ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด.

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด และได้รับการรักษาในหอผู้ป่วย 2ก 2ข และ 2ค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองจะได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพส่วนในกลุ่มควบคุมจะได้รับคำแนะนำมารดาตามปกติจากเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและประเมินความวิตกกังวลของมารดา ก่อนและหลังการทดลองให้คำปรึกษาทางสุขภาพด้วยแบบวัดความวิตกกังวลของสปิลเบอร์เกอร์และคณะ ซึ่งมีค่าความเที่ยง 0.885
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ t-test ผลการวิจัยปรากฎว่า ภายหลังได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพ มารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิดมีความวิตกกังวลในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 76.7 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวล (ค่าเฉลี่ย = 34.17) น้อยกว่ากลุ่มมารดาที่ไม่ได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า การให้คำปรึกษาทางสุขภาพสามารถลดความวิตกกังวลได้ดีกว่าการให้คำแนะนำตามปกติ
why most women cheat signs of infidelity
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
wife cheaters website open
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
reasons women cheat click how to cheat on wife
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult

ปีที่เผยแพร่/Year:

2538  

Keywords:

การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, ความวิตกกังวล, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ทารกตัวเหลือง, counseling, counselling, psyciatric nursing, anxiety  

Address:

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย  

Code:

375380000018

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน