ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: เกื้อพันธ์ กลั่นการดี

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการลดความวิตกกังวลของมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิด และได้รับการรักษาในหอผู้ป่วย 2ก 2ข และ 2ค โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองจะได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพส่วนในกลุ่มควบคุมจะได้รับคำแนะนำมารดาตามปกติจากเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 โดยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและประเมินความวิตกกังวลของมารดา ก่อนและหลังการทดลองให้คำปรึกษาทางสุขภาพด้วยแบบวัดความวิตกกังวลของสปิลเบอร์เกอร์และคณะ ซึ่งมีค่าความเที่ยง 0.885 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ t-test ผลการวิจัยปรากฎว่า ภายหลังได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพ มารดาที่มีทารกตัวเหลืองตั้งแต่แรกเกิดมีความวิตกกังวลในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 76.7 และมีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวล (ค่าเฉลี่ย = 34.17) น้อยกว่ากลุ่มมารดาที่ไม่ได้รับคำปรึกษาทางสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจากผลการวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้ว่า การให้คำปรึกษาทางสุขภาพสามารถลดความวิตกกังวลได้ดีกว่าการให้คำแนะนำตามปกติ

Keywords: การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, ความวิตกกังวล, การพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, ทารกตัวเหลือง, counseling, counselling, psyciatric nursing, anxiety

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375380000018

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -