หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แนวทางป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด.

ผู้วิจัย/Authors:

กฤตยา แสวงเจริญ, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

ชื่อเรื่อง/Title:

แนวทางป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด.

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองหาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตหลังคลอดและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิงที่หลังคลอด ครรภ์แรกไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดและเป็นคนไข้สามัญ กลุ่มตัวอย่างจะถูกประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบทดสอบ SCL-90 ก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือจากพยาบาล พร้อมทั้งได้รับคู่มือส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด
ผลการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือจากกลุ่มตัวอย่าง 77 รายพบว่า เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ต่อหญิงหลังคลอดและหญิงหลังคลอดสามารถสอบถามข้อข้องใจและระบายออกถึงภาวะกดดันในใจในกรณีที่มีปัญหา และได้แนวทางในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละคน คู่มือที่ได้รับมีประโยชน์ในการปฏิบัติตนหลังคลอดเมื่อกลับบ้าน
เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสุขภาพจิตระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งศึกษาจากแบบทดสอบ SCL-90 ในกลุ่มควบคุม 33 ราย และกลุ่มทดลอง 33 ราย ซึ่งผ่านการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือและได้รับคู่มือส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษา ในเวลาหลังคลอด 24 ชม. และหลังคลอด 8 สัปดาห์ นั้น มีความแตกต่างกันที่อาการของความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทุกกลุ่มอาการ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังการศึกษาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อศึกษาจากเหตุการณ์คับขันในชีวิตและความสามารถในการจัดหลังการคลอดพบว่าแนวโน้มในการเผชิญปัญหาของกลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มควบคุม
click here read here what is infidelity
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
husbands who cheat website why wifes cheat
free abortion pill open when to get abortion
meet to cheat go why women cheat
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
sex stories of preteen girls read wife adult stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2535  

Keywords:

สุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด, สุขภาพจิต, แบบทดสอบ, การสนทนาเพื่อการบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ความวิตกกังวล, psychiatric nursing, anxiety, mental health  

Address:

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

Code:

375350000001

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน