ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: กฤตยา แสวงเจริญ, สุชาดา สุวรรณคำ, สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

ชื่อเรื่อง/Title: แนวทางป้องกันปัญหาและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองหาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจิตหลังคลอดและส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหญิงที่หลังคลอด ครรภ์แรกไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดและเป็นคนไข้สามัญ กลุ่มตัวอย่างจะถูกประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบทดสอบ SCL-90 ก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือจากพยาบาล พร้อมทั้งได้รับคู่มือส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด ผลการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือจากกลุ่มตัวอย่าง 77 รายพบว่า เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ต่อหญิงหลังคลอดและหญิงหลังคลอดสามารถสอบถามข้อข้องใจและระบายออกถึงภาวะกดดันในใจในกรณีที่มีปัญหา และได้แนวทางในการเผชิญปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละคน คู่มือที่ได้รับมีประโยชน์ในการปฏิบัติตนหลังคลอดเมื่อกลับบ้าน เมื่อเปรียบเทียบลักษณะสุขภาพจิตระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งศึกษาจากแบบทดสอบ SCL-90 ในกลุ่มควบคุม 33 ราย และกลุ่มทดลอง 33 ราย ซึ่งผ่านการสนทนาเพื่อการช่วยเหลือและได้รับคู่มือส่งเสริมสุขภาพหลังคลอด พบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มควบคุมเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการศึกษา ในเวลาหลังคลอด 24 ชม. และหลังคลอด 8 สัปดาห์ นั้น มีความแตกต่างกันที่อาการของความวิตกกังวลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 ส่วนคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มทดลองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ทุกกลุ่มอาการ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังการศึกษาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อศึกษาจากเหตุการณ์คับขันในชีวิตและความสามารถในการจัดหลังการคลอดพบว่าแนวโน้มในการเผชิญปัญหาของกลุ่มทดลองมีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มควบคุม

Keywords: สุขภาพจิตในหญิงหลังคลอด, สุขภาพจิต, แบบทดสอบ, การสนทนาเพื่อการบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมพยาบาล, ความวิตกกังวล, psychiatric nursing, anxiety, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 375350000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -