หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเพื่อประเมินสื่อสุขภาพจิตศึกษาแผ่นพับพิมพ์สี

ผู้วิจัย/Authors:

วชิระ เพ็งจันทร์, สมจิตต์ ลุประสงค์, จินตวีร์ เกษวงศ์, ศศิธร สายชาลี, ช่อลดา นวมงคลวัฒนา

ชื่อเรื่อง/Title:

การศึกษาเพื่อประเมินสื่อสุขภาพจิตศึกษาแผ่นพับพิมพ์สี

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบสำรวจ (survey) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพของเอกสารแผ่นพับพิมพ์สี และความครอบคลุมของการเผยแพร่แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 6 จังหวัด เขต 7 ในปีงบประมาณ 2535 ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร นครพนมและสกลนคร กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือประชาชน จำนวน 277 คน และบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 232 คน รวม 509 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบโควาต้า( Quota sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2535 รวม 3 เดือน โดยส่งแบบสอบถามให้เแก่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 700 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด ร้อยละ 72.7 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ สัดส่วน ร้อยละ และไคสแคร์
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นประชาชน ร้อยละ 54.4 และบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 45.6 เพศหญิงร้อยละ 53.8 เพศชาย ร้อยละ 46.2 การศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด ร้อยละ 40.9 อาชีพรับราชการมากที่สุดร้อยละ 48.5 อายุระหว่าง 21 - 30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 47.3
ผลการเผยแพร่เอกสารแผ่นพับพิมพ์สีจำนวน 11 เรื่อง เรื่องที่กลุ่มตัวอย่างได้รับมากที่สุดคือวัคซีนใจ ร้อยละ 56.4 ส่วนเรื่องที่ได้รับน้อยที่สุดคือของขวัญสำหรับครอบครัว ร้อยละ 23.2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสถานีอนามัยเป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารแผ่นพับพิมพ์สีที่กลุ่มตัวอย่างได้รับมากที่สุด ร้อยละ 55.6 เมื่อกลุ่มตัวอย่างได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีแล้ว การปฏิบัติตัวโดยการอ่านละเอียดเป็นบางเรื่อง มากที่สุด ร้อยละ 49.1 และมีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 53.0
นอกจากนั้นผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า 1. ประเภทของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีเรื่องด่วน ปวดศีรษะแก้ไขได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 2. ประเภทของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีจากโรงพยาบาล ชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3. ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตัวของกลุ่มตัวอย่างเมื่อได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 4. ประเภทของกลุ่มตัวอย่าง มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเพียงใด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 5. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีเรื่องการใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 6. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีเรื่องบริการด้วยรอยยิ้ม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 7. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีเรื่องเคล็ดลับปราบสามีเจ้าชู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 8. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสถานีอนามัย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 9. เพศ มีความสัมพันธ์กับการได้รับเอกสารแผ่นพับพิมพ์สีจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
husbands who cheat click why wifes cheat
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
wife cheaters infidelity open
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
cheaters women who love to cheat all women cheat
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat

ปีที่เผยแพร่/Year:

2537  

Keywords:

community, media, psychiatry, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ชุมชน, สื่อ, สุขภาพจิตศึกษา  

Address:

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

319370000032

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน