หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผู้ป่วยนิติจิตเวชคดีฆ่าคู่สมรส

ผู้วิจัย/Authors:

ขนิษฐา บำเพ็ญผล

ชื่อเรื่อง/Title:

การศึกษาผู้ป่วยนิติจิตเวชคดีฆ่าคู่สมรส

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น,พ.ศ.2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาย้อนหลังจากแฟ้มทะเบียนรายงานผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้กระทำผิดคดีฆ่าคู่สมรสซึ่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนิติจิตเวชระหว่างปี พ.ศ. 2515-2539 รวมทั้งสิ้น 37 ราย เป็นชาย 27 ราย หญิง 10 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อนำมาใช้รวบรวมหาคำตอบหาแฟ้มทะเบียนรายงานผู้ป่วยแต่ละราย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ นำเสนอข้อมูลในรูปของร้อยละ และตารางประกอบคำบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 73 เป็นคดีฆ่าภรรยา ร้อยละ 27 เป็นคดีฆ่าสามี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด มูลเหตุจูงใจในการฆ่าคู่สมรสที่พบมากที่สุด เกิดจากปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตใจ การทะเลาะวิวาท และอารมณ์โกรธ คับแค้นใจ การเจ็บป่วยทางจิตจะปรากฎขึ้นภายหลังการใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน การฆาตกรรมจะเกิดขึ้นภายในบ้านมากกว่านอกบ้านขณะที่ผู้ตายนอนหลับ สิ่งที่อยู่ใกล้มือทุกชนิดจะถูกนำมาใช้ในการฆาตกรรมได้ แต่อาวุธมีมีดเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการฆาตกรรมมากที่สุด จากการวินิจฉัยโรคพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคจิตเภทชนิดระแวง (Schizophrenia paranoid) มากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่วิกลจริต ก็พบได้ในอันดับรองลงมา ผลการทดสอบทางจิตวิทยา พบพยาธิสภาพทางจิตปัญหาบุคลิกภาพ การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล และปัญหาในการควบคุมอารมณ์
แม้ว่าจากการศึกษาพบว่าโรคจิตเภทชนิดระแวงเป็นสาเหตุสำคัญของการก่อคดีฆ่าคู่สมรสแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยว่า ไม่วิกลจริต ในประเด็นนี้จึงได้นำผลการทดสอบทางจิตวิทยามาวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งปรากฎว่า กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความผิดปกติบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งมิได้แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนทางคลินิก ถึงขั้นที่แพทย์วินิจฉัยว่าวิกลจริต ดังนั้นการป้องกันที่เป็นไปได้จึงควรดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต สาเหตุและการดำเนินของโรคทางจิตใจ และการช่วยเหลือดูแลจิตใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประชากรที่เริ่มใช้ชีวิตคู่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาความรุนแรงระหว่างคู่สมรส
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
married and wanting to cheat want wife to cheat why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
married men affairs marcandela.com reasons why husbands cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
reasons women cheat click how to cheat on wife
erotic stories images violent sex adult diaper lover stories boys suck boys dick sex stories
written adult stories with animals and humans having sex free indian adult sex stories adult baby girl stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2540  

Keywords:

forensic, forensic psychiatry, psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, , จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, โรคจิต, โรคจิตเภท  

Address:

โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

301400000012

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน