ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ขนิษฐา บำเพ็ญผล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผู้ป่วยนิติจิตเวชคดีฆ่าคู่สมรส

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น,พ.ศ.2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาย้อนหลังจากแฟ้มทะเบียนรายงานผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้กระทำผิดคดีฆ่าคู่สมรสซึ่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนิติจิตเวชระหว่างปี พ.ศ. 2515-2539 รวมทั้งสิ้น 37 ราย เป็นชาย 27 ราย หญิง 10 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อนำมาใช้รวบรวมหาคำตอบหาแฟ้มทะเบียนรายงานผู้ป่วยแต่ละราย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ นำเสนอข้อมูลในรูปของร้อยละ และตารางประกอบคำบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 73 เป็นคดีฆ่าภรรยา ร้อยละ 27 เป็นคดีฆ่าสามี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด มูลเหตุจูงใจในการฆ่าคู่สมรสที่พบมากที่สุด เกิดจากปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตใจ การทะเลาะวิวาท และอารมณ์โกรธ คับแค้นใจ การเจ็บป่วยทางจิตจะปรากฎขึ้นภายหลังการใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน การฆาตกรรมจะเกิดขึ้นภายในบ้านมากกว่านอกบ้านขณะที่ผู้ตายนอนหลับ สิ่งที่อยู่ใกล้มือทุกชนิดจะถูกนำมาใช้ในการฆาตกรรมได้ แต่อาวุธมีมีดเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการฆาตกรรมมากที่สุด จากการวินิจฉัยโรคพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคจิตเภทชนิดระแวง (Schizophrenia paranoid) มากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่วิกลจริต ก็พบได้ในอันดับรองลงมา ผลการทดสอบทางจิตวิทยา พบพยาธิสภาพทางจิตปัญหาบุคลิกภาพ การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล และปัญหาในการควบคุมอารมณ์ แม้ว่าจากการศึกษาพบว่าโรคจิตเภทชนิดระแวงเป็นสาเหตุสำคัญของการก่อคดีฆ่าคู่สมรสแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยว่า ไม่วิกลจริต ในประเด็นนี้จึงได้นำผลการทดสอบทางจิตวิทยามาวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งปรากฎว่า กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความผิดปกติบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งมิได้แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนทางคลินิก ถึงขั้นที่แพทย์วินิจฉัยว่าวิกลจริต ดังนั้นการป้องกันที่เป็นไปได้จึงควรดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต สาเหตุและการดำเนินของโรคทางจิตใจ และการช่วยเหลือดูแลจิตใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประชากรที่เริ่มใช้ชีวิตคู่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาความรุนแรงระหว่างคู่สมรส

Keywords: forensic, forensic psychiatry, psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, , จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, โรคจิต, โรคจิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 301400000012

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -