หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผู้ป่วยนิติจิตเวชคดีฆ่าคู่สมรส

ผู้วิจัย/Authors:

ขนิษฐา บำเพ็ญผล

ชื่อเรื่อง/Title:

การศึกษาผู้ป่วยนิติจิตเวชคดีฆ่าคู่สมรส

แหล่งที่มา/Source:

เอกสารการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น,พ.ศ.2539

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาย้อนหลังจากแฟ้มทะเบียนรายงานผู้ป่วย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้กระทำผิดคดีฆ่าคู่สมรสซึ่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนิติจิตเวชระหว่างปี พ.ศ. 2515-2539 รวมทั้งสิ้น 37 ราย เป็นชาย 27 ราย หญิง 10 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อนำมาใช้รวบรวมหาคำตอบหาแฟ้มทะเบียนรายงานผู้ป่วยแต่ละราย แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC+ นำเสนอข้อมูลในรูปของร้อยละ และตารางประกอบคำบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 73 เป็นคดีฆ่าภรรยา ร้อยละ 27 เป็นคดีฆ่าสามี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด มูลเหตุจูงใจในการฆ่าคู่สมรสที่พบมากที่สุด เกิดจากปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตใจ การทะเลาะวิวาท และอารมณ์โกรธ คับแค้นใจ การเจ็บป่วยทางจิตจะปรากฎขึ้นภายหลังการใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน การฆาตกรรมจะเกิดขึ้นภายในบ้านมากกว่านอกบ้านขณะที่ผู้ตายนอนหลับ สิ่งที่อยู่ใกล้มือทุกชนิดจะถูกนำมาใช้ในการฆาตกรรมได้ แต่อาวุธมีมีดเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในการฆาตกรรมมากที่สุด จากการวินิจฉัยโรคพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นโรคจิตเภทชนิดระแวง (Schizophrenia paranoid) มากที่สุด ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการวินิจฉัยว่าไม่วิกลจริต ก็พบได้ในอันดับรองลงมา ผลการทดสอบทางจิตวิทยา พบพยาธิสภาพทางจิตปัญหาบุคลิกภาพ การสร้างสัมพันธภาพกับบุคคล และปัญหาในการควบคุมอารมณ์
แม้ว่าจากการศึกษาพบว่าโรคจิตเภทชนิดระแวงเป็นสาเหตุสำคัญของการก่อคดีฆ่าคู่สมรสแต่ในขณะเดียวกันก็พบว่าผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยว่า ไม่วิกลจริต ในประเด็นนี้จึงได้นำผลการทดสอบทางจิตวิทยามาวิเคราะห์เพิ่มเติม ซึ่งปรากฎว่า กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้มีความผิดปกติบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งมิได้แสดงออกมาให้เห็นชัดเจนทางคลินิก ถึงขั้นที่แพทย์วินิจฉัยว่าวิกลจริต ดังนั้นการป้องกันที่เป็นไปได้จึงควรดำเนินการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต สาเหตุและการดำเนินของโรคทางจิตใจ และการช่วยเหลือดูแลจิตใจซึ่งกันและกันในกลุ่มประชากรที่เริ่มใช้ชีวิตคู่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาความรุนแรงระหว่างคู่สมรส
why men have affairs reason why husband cheat married men who cheat with men
why men have affairs why women cheat on men they love redirect

ปีที่เผยแพร่/Year:

2540  

Keywords:

forensic, forensic psychiatry, psychiatry, psychosis, psychotic, schizophrenia, , จิตเภท, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, นิติจิตเวช, โรคจิต, โรคจิตเภท  

Address:

โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

301400000012

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

นิพนธ์ต้นฉบับ

Download:

-กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน