หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษางานแนะแนวและให้คำปรึกษา และภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors:

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ชื่อเรื่อง/Title:

โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษางานแนะแนวและให้คำปรึกษา และภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช

แหล่งที่มา/Source:

ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาที่มีปัญหา 2. เพื่อให้นักศึกษาผู้รับการฝึกอบรมเกิดทักษะในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต วิธีการดำเนินการ 1. คัดเลือกนักศึกษาที่มีลักษณะบุคลิกภาพมั่นคง มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 2. จัดฝึกอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนอกเวลาเรียนระหว่าง 16.00-18.00 น. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดังมีรายละเอียด คือ 2.1. บรรยายเนื้อเรื่อง - แนวคิดและทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษา - ขั้นตอนการให้คำปรึกษา - เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน 2.2. สาธิตการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.3. นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมสาธิตย้อนกลับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มโดยผลัดกันทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่ม อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง 3. นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมแต่ละคนไปดำเนินการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง 4. ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินทักษะการให้คำปรึกษาและแบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มให้คำปรึกษาของเพื่อนนักศึกษา ผลที่ได้ 1. นักศึกษาที่รับการฝึกอบรมมีคะแนนประเมินทักษะการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับมาก สำหรับการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในครั้งหลัง ๆ 2. เพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มการให้คำปรึกษาเกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของตนเองโดยใช้กระบวนกลุ่มอยู่ในระดับดี สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่าการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer counseling) มีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลได้
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
women cheat husband go women who cheat on their husbands
lesbian sex stories click sex stories sites
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men

ปีที่เผยแพร่/Year:

2542  

Keywords:

การให้การปรึกษา, การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, สุขภาพจิต, counseling  

Address:

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  

Code:

201420005224

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน