ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการฝึกอบรมนักศึกษาเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษางานแนะแนวและให้คำปรึกษา และภาควิชาสุขภาพจิตและจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 , พ.ศ. 2542

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาที่มีปัญหา 2. เพื่อให้นักศึกษาผู้รับการฝึกอบรมเกิดทักษะในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต วิธีการดำเนินการ 1. คัดเลือกนักศึกษาที่มีลักษณะบุคลิกภาพมั่นคง มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน และมีความสนใจเข้าร่วมโครงการ 2. จัดฝึกอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนอกเวลาเรียนระหว่าง 16.00-18.00 น. เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ดังมีรายละเอียด คือ 2.1. บรรยายเนื้อเรื่อง - แนวคิดและทักษะพื้นฐานในการให้คำปรึกษา - ขั้นตอนการให้คำปรึกษา - เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน 2.2. สาธิตการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 2.3. นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมสาธิตย้อนกลับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มโดยผลัดกันทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่ม อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง 3. นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมแต่ละคนไปดำเนินการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันเอง 4. ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต ของนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม โดยใช้แบบประเมินทักษะการให้คำปรึกษาและแบบประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มให้คำปรึกษาของเพื่อนนักศึกษา ผลที่ได้ 1. นักศึกษาที่รับการฝึกอบรมมีคะแนนประเมินทักษะการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับมาก สำหรับการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนในครั้งหลัง ๆ 2. เพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มการให้คำปรึกษาเกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาของตนเองโดยใช้กระบวนกลุ่มอยู่ในระดับดี สรุปและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่าการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer counseling) มีส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาลได้

Keywords: การให้การปรึกษา, การให้คำปรึกษา, ปรึกษา, สุขภาพจิต, counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

Code: 201420005224

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -