หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

ผู้วิจัย/Authors:

สนธยา มณีรัตน์, แสงอรุณ อิสระมาลัย, บุญวดี เพชรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title:

ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6, เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร หน้า 92.

รายละเอียด / Details:

โรคสมาธิสั้นเป็นโรคทางจิตเวชเด็กที่ก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมและการเรียนของเด็ก วัยเรียนที่พบบ่อยที่สุด โดยเด็กจะมีลักษณะ ซน อยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ และหุนหันพลันแล่น วู่วาม จึงทำให้เด็กเกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมักส่งผลกระทบในระยะยาว และทำให้มีภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหาอื่นๆ ตามมา ด้วยเหตุดังกล่าวเด็กสมาธิสั้นจึงต้องการการดูแลจากผู้ดูแลในระยะแรก เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ และช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการป้องกันปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสามารถของผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้นในด้านต่างๆ เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาระบบบริการเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมาธิสั้น
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด คือเป็นผู้ดูแลที่นำเด็กสมาธิสั้นมารับบริการ และรับการรักษาด้วยยา ณ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2549 - มกราคม 2550 จำนวน 103 คน โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบวัดความสามารถขงอผู้ดูแล ประกอบด้วยความสามารถในการดูแล 6 ด้าน คือ 1) การส่งเสริมการรับประทานอาหารและน้ำ 2) การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในชีวิตประจำวัน 3) การฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองและทักษะทางสังคม 4) การส่งเสริมการเรียน 5) การดูแลเพื่อให้ได้รับยาและการรักษาต่อเนื่อง และ 6) การจัดการกับปัญหาพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการดูแลเด็กสมาธิสั้นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และมีความสามารถรายด้านอยู่ในระดับสูงในด้านการดูแลเพื่อให้ได้รับยาและการรักษาต่อเนื่อง และด้านการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในชีวิตประจำวัน ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
ข้อเสนอแนะ นำผลการศึกษาไปใช้ในการจัดระบบบริการสุขภาพ หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมาธิสั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
website open i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

เด็กสมาธิสั้น, สมาธิสั้น, โรคจิตเด็ก, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, โรคทางจิตเวช, พฤติกรรมของเด็ก, ความสามารถของผู้ดูแล  

Address:

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Code:

200700096

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน