หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

ผู้วิจัย/Authors:

สนธยา มณีรัตน์, แสงอรุณ อิสระมาลัย, บุญวดี เพชรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title:

ความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมาธิสั้น

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6, เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร หน้า 92.

รายละเอียด / Details:

โรคสมาธิสั้นเป็นโรคทางจิตเวชเด็กที่ก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมและการเรียนของเด็ก วัยเรียนที่พบบ่อยที่สุด โดยเด็กจะมีลักษณะ ซน อยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ และหุนหันพลันแล่น วู่วาม จึงทำให้เด็กเกิดปัญหาต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมักส่งผลกระทบในระยะยาว และทำให้มีภาวะแทรกซ้อนหรือปัญหาอื่นๆ ตามมา ด้วยเหตุดังกล่าวเด็กสมาธิสั้นจึงต้องการการดูแลจากผู้ดูแลในระยะแรก เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ และช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็นการป้องกันปัญหาหรือผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสามารถของผู้ดูแลเด็กสมาธิสั้นในด้านต่างๆ เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาระบบบริการเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมาธิสั้น
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด คือเป็นผู้ดูแลที่นำเด็กสมาธิสั้นมารับบริการ และรับการรักษาด้วยยา ณ คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2549 - มกราคม 2550 จำนวน 103 คน โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบวัดความสามารถขงอผู้ดูแล ประกอบด้วยความสามารถในการดูแล 6 ด้าน คือ 1) การส่งเสริมการรับประทานอาหารและน้ำ 2) การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในชีวิตประจำวัน 3) การฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองและทักษะทางสังคม 4) การส่งเสริมการเรียน 5) การดูแลเพื่อให้ได้รับยาและการรักษาต่อเนื่อง และ 6) การจัดการกับปัญหาพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการดูแลเด็กสมาธิสั้นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง และมีความสามารถรายด้านอยู่ในระดับสูงในด้านการดูแลเพื่อให้ได้รับยาและการรักษาต่อเนื่อง และด้านการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายในชีวิตประจำวัน ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง
ข้อเสนอแนะ นำผลการศึกษาไปใช้ในการจัดระบบบริการสุขภาพ หรือจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลเด็กสมาธิสั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
website open i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
dating for married how women cheat meet to cheat

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

เด็กสมาธิสั้น, สมาธิสั้น, โรคจิตเด็ก, จิตเวชเด็ก, จิตเวชศาสตร์, โรคทางจิตเวช, พฤติกรรมของเด็ก, ความสามารถของผู้ดูแล  

Address:

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Code:

200700096

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน