หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลรักษาสุขภาพทางจิต โดยหมอสู่ขวัญในจังหวัดนครราชสีมา.

ผู้วิจัย/Authors:

กิตติภัทร อ่างบุญตา.

ชื่อเรื่อง/Title:

การดูแลรักษาสุขภาพทางจิต โดยหมอสู่ขวัญในจังหวัดนครราชสีมา.

แหล่งที่มา/Source:

บทคัดย่อผลงานวิชาการ กระทรวงสาธาณสุขประจำปี 2550, ณ.โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550, หน้า 78.

รายละเอียด / Details:

บทนำ สภาพสังคมไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ นานัปการ ทำให้ผลโดยตรงต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งเป็น ปัญหาที่มีความซับซ้อนจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมได้ สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพทางจิตของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังเช่น หมอสู่ขวัญ ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านภาคอีสานประเภทหนึ่งที่คอยดูแลรักษาสุขภาพทางจิตของประชาชนทั้งในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีในชีวิต การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพทางจิต โดยหมอสู่ขวัญในจังหวัดนครราชสีมา
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ทำการศึกษากับหมอสู่ขวัญทั้ง 14 คน โดยได้ศึกษาแนวคิดแบบแผน การถ่ายทอดความรู้และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพทางจิต โดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีตรวจสอบแบบสามเส้า ซึ่งเป็นการตรวจสอบในความแตกต่างของ บุคคล เวลา สถานที่ แล้วนำมาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง ตามชนิดของข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า การดูแลรักษาสุขภาพทางจิตโดยหมอสู่ขวัญ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ คือ รูปแบบ หน้าที่ และกระบวนการ โดยมีรูปแบบของการใช้พิธีกรรมเป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพทางจิตซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ เพราะชาวบ้านเชื่อว่า ขวัญเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับทุกคนและเป็นศูนย์รวมของชีวิต โดยมีหมอสู่ขวัญเป็นผู้ทำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมการสู่ขวัญตามกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพทางจิตให้กับประชาชน
หมอสู่ขวัญ เป็นผู้ดูแลรักษาสุขภาพทางจิตให้กับประชาชนทั้งในยามสุขและยามทุกข์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตและเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมการแพทย์พื้นบ้านภาคอีสานที่เกิดจากภูมิปัญญา และรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้ดำรงอยู่สืบไป การแพทย์พื้นบ้านภาคอีสานทุกประเภท เป็นความดีงามของวัฒนธรรมในการพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้น ควรหาแนวทางในการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ โดยต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของความดีงามแล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ของการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
click here read here what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
i want to cheat on my girlfriend open will my girlfriend cheat
married looking to cheat link how can people cheat
most women cheat women affair married men cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

สุขภาพจิต, หมอสู่ขวัญ, แพทย์พื้นบ้าน, วัฒนธรรม, พิธีกรรม, การแพทย์พื้นบ้าน, อีสาน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ปัญหาสุขภาพจิต  

Address:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา.  

Code:

2007000255

ISSN/ISBN:

978-974-8102-25-2

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน