หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลรักษาสุขภาพทางจิต โดยหมอสู่ขวัญในจังหวัดนครราชสีมา.

ผู้วิจัย/Authors:

กิตติภัทร อ่างบุญตา.

ชื่อเรื่อง/Title:

การดูแลรักษาสุขภาพทางจิต โดยหมอสู่ขวัญในจังหวัดนครราชสีมา.

แหล่งที่มา/Source:

บทคัดย่อผลงานวิชาการ กระทรวงสาธาณสุขประจำปี 2550, ณ.โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่, วันที่ 29-31 สิงหาคม 2550, หน้า 78.

รายละเอียด / Details:

บทนำ สภาพสังคมไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ นานัปการ ทำให้ผลโดยตรงต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งเป็น ปัญหาที่มีความซับซ้อนจนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพองค์รวมได้ สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพทางจิตของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังเช่น หมอสู่ขวัญ ซึ่งเป็นหมอพื้นบ้านภาคอีสานประเภทหนึ่งที่คอยดูแลรักษาสุขภาพทางจิตของประชาชนทั้งในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีในชีวิต การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลรักษาสุขภาพทางจิต โดยหมอสู่ขวัญในจังหวัดนครราชสีมา
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ทำการศึกษากับหมอสู่ขวัญทั้ง 14 คน โดยได้ศึกษาแนวคิดแบบแผน การถ่ายทอดความรู้และวิธีการดูแลรักษาสุขภาพทางจิต โดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสนทนากลุ่มตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีตรวจสอบแบบสามเส้า ซึ่งเป็นการตรวจสอบในความแตกต่างของ บุคคล เวลา สถานที่ แล้วนำมาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง ตามชนิดของข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล
จากการศึกษาพบว่า การดูแลรักษาสุขภาพทางจิตโดยหมอสู่ขวัญ มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 องค์ประกอบ คือ รูปแบบ หน้าที่ และกระบวนการ โดยมีรูปแบบของการใช้พิธีกรรมเป็นวิธีการดูแลรักษาสุขภาพทางจิตซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ เพราะชาวบ้านเชื่อว่า ขวัญเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับทุกคนและเป็นศูนย์รวมของชีวิต โดยมีหมอสู่ขวัญเป็นผู้ทำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรมการสู่ขวัญตามกระบวนการดูแลรักษาสุขภาพทางจิตให้กับประชาชน
หมอสู่ขวัญ เป็นผู้ดูแลรักษาสุขภาพทางจิตให้กับประชาชนทั้งในยามสุขและยามทุกข์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตและเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมการแพทย์พื้นบ้านภาคอีสานที่เกิดจากภูมิปัญญา และรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของคนในชุมชนให้ดำรงอยู่สืบไป การแพทย์พื้นบ้านภาคอีสานทุกประเภท เป็นความดีงามของวัฒนธรรมในการพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพของคนในชุมชน ดังนั้น ควรหาแนวทางในการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ โดยต้องศึกษาให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ของความดีงามแล้วนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดความสุขสมบูรณ์ของการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
click here read here what is infidelity
how to spot a cheater how many people cheat open

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

สุขภาพจิต, หมอสู่ขวัญ, แพทย์พื้นบ้าน, วัฒนธรรม, พิธีกรรม, การแพทย์พื้นบ้าน, อีสาน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, วัฒนธรรมท้องถิ่น, ปัญหาสุขภาพจิต  

Address:

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา.  

Code:

2007000255

ISSN/ISBN:

978-974-8102-25-2

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2550

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน