ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: สุพัฒนา สุขสว่าง, ศิริลักษณ์ สว่างวงศ์สิน.

ชื่อเรื่อง/Title: ปฏิกริยาทางจิตใจและการจัดการปัญหาวิกฤติทางจิตใจในผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัย โคลนถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6, เรื่อง สุขภาพจิต : ชีวิตชาวเมือง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2550 ณ. โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร หน้า 56.

รายละเอียด / Details:

ความสำคัญ เหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดมากขึ้น การศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในผู้ประสบภัยพิบัติ และการจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้น จะสามารถนำมาวางแผนการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจของประชาชนจากสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ ศึกษาปฏิกิริยาทาง ด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในภาวะวิกฤติของผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัย โคลนถล่ม จังหวัดอุตรดิตถ์ และการใช้วิธีการแก้ปัญหา (coping methods) เพื่อจัดการปัญหาวิกฤติทางจิตใจที่เกิดขึ้นในผู้ประสบภัยพิบัติ วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม ในประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ กรณีน้ำป่า โคลนถล่มจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 วิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมสัมภาษณ์เชิงลึก มีจำนวน 10 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 6 คนเข้าร่วมสนทนากลุ่มจำนวน 8 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 4 คน ทั้ง 2 กลุ่มมีอายุเฉลี่ย 30-40 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดน้ำป่าไหลหลาก และโคลนถล่ม มีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตจำนวน 5 ราย ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จำนวน 6 ราย กลุ่มตัวอย่างทุกรายสูญเสียทรัพย์สิน และบ้านเรือน สถานที่ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ณ วัดศรีอุทุมพร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลการศึกษา ปฏิกิริยาทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้น แบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ ความรู้สึก รู้สึกท้อใจ ท้อแท้ หาทางออกไม่ได้ รู้สึกสิ้นหวัง กังวล เกรงว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นอีก 2) ด้านความคิด คิดถึงเหตุการณ์หรือภาพเหตุการณ์ผุดขึ้นมาซ้ำ 3)ด้านร่างกาย อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง มีปัญหาด้านการนอน เช่น หลับยาก นอนไม่หลับ 4) ด้านพฤติกรรม ระแวดระวัง ไม่ไว้ใจสิ่งแวดล้อม แยกตัวเอง ไม่อยากพูดคุยกับใคร บางรายเครียดจนกระทั่งต้องพึ่งพายานอนหลับ หรือสุรา วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางจิตใจที่เกิดขึ้น ได้แก่ การหาที่พึ่งทางใจ เช่น กำลังใจจากคนในครอบครัว การใช้ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย การไหว้พระสวดมนต์ การเชื่อว่าเป็นเรื่องของกรรม การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และกำลังใจจากบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทำให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาครั้งนี้ ทำให้ได้องค์ความรู้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมความพร้อม เพื่อพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป

Keywords: อุทกภัย, ปัญหาวิกฤติทางจิตใจ, ภัยพิบัติ, โคลนถล่ม, อุตรดิตถ์, ภาวะวิกฤต, อุทกภัย, สุขภาพจิต, ปฏิกิริยาทางจิตใจ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา.

Code: 2007000119

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6

Download: