หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของคนไทย: การศึกษาระดับชาติ ปี 2546

ผู้วิจัย/Authors:

น.พ.ธรณินทร์ กองสุข,อัจฉรา จรัสสิงห์,เนตรชนก บัวเล็กและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title:

ความเครียดของคนไทย: การศึกษาระดับชาติ ปี 2546

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ, ครั้งที่ 4, เรื่องสุขภาพจิตกับภัยพิบัติ, วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 79-80.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ประเทศไทยในสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของประชากร สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยผลกระทบจากการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม โครงสร้างอาชีพและการทำงานของประชาชนไทยเปลี่ยนไป เกิดแรงงานอพยพย้ายถิ่น สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดับสูงและเป็นเวลานานได้ เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพทางกายและทางจิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงาน ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมการแสดงออก บางคนอาจถึงกับทำร้ายตนเอง กรมสุขภาพจิต ในฐานะกรมวิชาการ ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านจิตใจของประชาชน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของประชาชนไทย 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของประชาชนไทยระเบียบวิธีวิจัย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ที่มีอายุ 15 – 59 ปีในพื้นที่ 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ด้วยการพูดและการได้ยิน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ stratified three – stage cluster sampling ในพื้นที่ 4 ภาค ส่วนกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ stratified two – stage cluster sampling ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10,660 คน
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียด และแบบวัดความเครียดสวนปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ข้อมูลนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สถิติ ร้อยละ และไคสแควร์
ผลการศึกษา 1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย ( 58.7%: 95%cI= 57.77 – 59.63) ปัญหา/สาเหตุที่ทำให้เครียด 5 อันดับแรก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ/ การเงิน ( 49.4%) ปัญหาครอบครัว ( 34.2%) เรื่องงาน (30.0%) เรื่องแฟน/คู่รัก (13.3%) และปัญหาเพื่อนร่วมงาน/ เพื่อนร่วมเรียน/ เพื่อน ( 10.5 %) มุมมองต่อปัญหาที่ทำให้เครียดส่วนใหญ่เห็นว่ามีทางออก ( 90.0%) วิธีการจัดการความเครียด 5 อันดับแรก คือ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ( 91.3 %) หางานอดิเรกทำ ( 89.1%) พูดระบายกับผู้อื่น ( 74.4%) ทำบุญตักบาตร/ ทำบุญทางศาสนา ( 65.5%) และออกกำลังกาย ( 60.1%) 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทาง ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพทางการเงิน จำนวนห้องพักในบ้านการมีที่ดินเป็นของตนเอง เคยผ่าตัดหรือ ได้รับการบาดเจ็บที่ศรีษะ การเจ็บป่วยจนต้องไปพบแพทย์ ความกังวลกับความเจ็บป่วย 3. ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่จำนวนสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่มีต่อแม่- พ่อ ต่อสามี/ ภรรยา การมีญาติป่วยด้วยโรคทางจิตเวช และความสัมพันธ์กับญาติที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
ข้อเสนอแนะ สาเหตุของความเครียด คือ ปัญหาการเงิน ครอบครัวและการงาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาในเรื่องครอบครัว เช่น การส่งเสริมการเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
husbands who cheat website why wifes cheat
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
why men have affairs redirect redirect
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2548  

Keywords:

ความเครียด, สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, ความสัมพันธ์, ครอบครัว, พฤติกรรม  

Address:

กลุ่มงานระบาดวิทยาสุขภาพจิต กองสุขภาพจิตสังคม  

Code:

2005000069

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตประจำปี 2548

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน