หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดของคนไทย: การศึกษาระดับชาติ ปี 2546

ผู้วิจัย/Authors:

น.พ.ธรณินทร์ กองสุข,อัจฉรา จรัสสิงห์,เนตรชนก บัวเล็กและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title:

ความเครียดของคนไทย: การศึกษาระดับชาติ ปี 2546

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ, ครั้งที่ 4, เรื่องสุขภาพจิตกับภัยพิบัติ, วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 79-80.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ประเทศไทยในสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของประชากร สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยผลกระทบจากการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรม โครงสร้างอาชีพและการทำงานของประชาชนไทยเปลี่ยนไป เกิดแรงงานอพยพย้ายถิ่น สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเครียดอยู่ในระดับสูงและเป็นเวลานานได้ เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจะนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพทางกายและทางจิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงาน ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมการแสดงออก บางคนอาจถึงกับทำร้ายตนเอง กรมสุขภาพจิต ในฐานะกรมวิชาการ ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านจิตใจของประชาชน
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของประชาชนไทย 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของประชาชนไทยระเบียบวิธีวิจัย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ภาคตัดขวาง ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ที่มีอายุ 15 – 59 ปีในพื้นที่ 4 ภาค และกรุงเทพมหานคร ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ด้วยการพูดและการได้ยิน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ stratified three – stage cluster sampling ในพื้นที่ 4 ภาค ส่วนกรุงเทพมหานครใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ stratified two – stage cluster sampling ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 10,660 คน
เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเครียด และแบบวัดความเครียดสวนปรุง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ข้อมูลนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สถิติ ร้อยละ และไคสแควร์
ผลการศึกษา 1. ประชาชนส่วนใหญ่มีความเครียดอยู่ในระดับน้อย ( 58.7%: 95%cI= 57.77 – 59.63) ปัญหา/สาเหตุที่ทำให้เครียด 5 อันดับแรก คือ ปัญหาเศรษฐกิจ/ การเงิน ( 49.4%) ปัญหาครอบครัว ( 34.2%) เรื่องงาน (30.0%) เรื่องแฟน/คู่รัก (13.3%) และปัญหาเพื่อนร่วมงาน/ เพื่อนร่วมเรียน/ เพื่อน ( 10.5 %) มุมมองต่อปัญหาที่ทำให้เครียดส่วนใหญ่เห็นว่ามีทางออก ( 90.0%) วิธีการจัดการความเครียด 5 อันดับแรก คือ ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ( 91.3 %) หางานอดิเรกทำ ( 89.1%) พูดระบายกับผู้อื่น ( 74.4%) ทำบุญตักบาตร/ ทำบุญทางศาสนา ( 65.5%) และออกกำลังกาย ( 60.1%) 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทาง ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพทางการเงิน จำนวนห้องพักในบ้านการมีที่ดินเป็นของตนเอง เคยผ่าตัดหรือ ได้รับการบาดเจ็บที่ศรีษะ การเจ็บป่วยจนต้องไปพบแพทย์ ความกังวลกับความเจ็บป่วย 3. ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่จำนวนสมาชิกในครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความสัมพันธ์ที่มีต่อแม่- พ่อ ต่อสามี/ ภรรยา การมีญาติป่วยด้วยโรคทางจิตเวช และความสัมพันธ์กับญาติที่ป่วยด้วยโรคทางจิตเวช
ข้อเสนอแนะ สาเหตุของความเครียด คือ ปัญหาการเงิน ครอบครัวและการงาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้น และต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาในเรื่องครอบครัว เช่น การส่งเสริมการเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year:

2548  

Keywords:

ความเครียด, สุขภาพกาย, สุขภาพจิต, ความสัมพันธ์, ครอบครัว, พฤติกรรม  

Address:

กลุ่มงานระบาดวิทยาสุขภาพจิต กองสุขภาพจิตสังคม  

Code:

2005000069

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตประจำปี 2548

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
ข้อแนะนำ* :    
  Type the characters shown in image for verification.
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554
4,898,010  Visitors Since August 01, 2002.

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน