ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: ลภัส ชาตยาทร

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13, 25-27 สิงหาคม 2547, ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ, หน้า 129.

รายละเอียด / Details:

แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist หรือ tyc) เป็นแบบสำรวจที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาของศูนย์สุขวิทยาจิต (ปัจจุบัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์) โดยผลิตเป็นคู่มือครั้งแรก พ.ศ. 2535 และได้รับการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน แบบสำรวจข้างต้นใช้ในการศึกษาวิจัยและงานคลินิกของสถาบันฯ เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่น แต่เนื่องจากการสรุปวิเคราะห์ประมวลผลจากแบบสำรวจดังกล่าว มีความยุ่งยาก ซ้ำซ้อนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายและใช้เวลานาน (14 ราย /90 นาที) ‹br> วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist computer calculating program)
ขอบเขต เป็นโปรแกรมประมวลผลการสำรวจพฤติกรรมเด็ก เพื่อ 1. พิจารณาระดับความมากน้อยของปัญหา 2. คะแนนความสามารถการปรับตัวทางสังคม 3. ข้อปัญหาพฤติกรรมและรูปแบบของปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการทางจิตเวช
วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาความต้องการ 2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3. ทดลองใช้และตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม 4. แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม 5. นำโปรแกรมไปใช้สรุปเปรียบเทียบคำนวณคะแนนแบบเดิมกับโปรแกรมคำนวณคะแนนที่พัฒนาขึ้น

สรุปผลการศึกษา
การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็กที่ได้รับการพัฒนาจากคณะผู้จัดทำ โดยเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบเดิมมีความแตกต่างกัน โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งใช้ระยะเวลาน้อยกว่าในการประเมินผลแบบสำรวจเมื่อเทียบกับแบบเดิม จาก 1 ราย/90 นาที เป็น 1 ราย /20 นาที
ข้อเสนอแนะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็กได้รับการพัฒนาเพิ่มในส่วนของตาราง T-score และพัฒนาให้ฐานข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Keywords: พฤติกรรม, จิตวิทยา, คัดกรอง, เด็ก, วัยรุ่น, อารมณ์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก, Thai youth checklist , tyc

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 20050000265

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2547 สุขภาพจิตกับยาเสพติด

Download: -