หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก

ผู้วิจัย/Authors:

ลภัส ชาตยาทร

ชื่อเรื่อง/Title:

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13, 25-27 สิงหาคม 2547, ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ, หน้า 129.

รายละเอียด / Details:

แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist หรือ tyc) เป็นแบบสำรวจที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาของศูนย์สุขวิทยาจิต (ปัจจุบัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์) โดยผลิตเป็นคู่มือครั้งแรก พ.ศ. 2535 และได้รับการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน แบบสำรวจข้างต้นใช้ในการศึกษาวิจัยและงานคลินิกของสถาบันฯ เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่น แต่เนื่องจากการสรุปวิเคราะห์ประมวลผลจากแบบสำรวจดังกล่าว มีความยุ่งยาก ซ้ำซ้อนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายและใช้เวลานาน (14 ราย /90 นาที)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist computer calculating program)
ขอบเขต เป็นโปรแกรมประมวลผลการสำรวจพฤติกรรมเด็ก เพื่อ 1. พิจารณาระดับความมากน้อยของปัญหา 2. คะแนนความสามารถการปรับตัวทางสังคม 3. ข้อปัญหาพฤติกรรมและรูปแบบของปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการทางจิตเวช
วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาความต้องการ 2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3. ทดลองใช้และตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม 4. แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม 5. นำโปรแกรมไปใช้สรุปเปรียบเทียบคำนวณคะแนนแบบเดิมกับโปรแกรมคำนวณคะแนนที่พัฒนาขึ้น

สรุปผลการศึกษา
การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็กที่ได้รับการพัฒนาจากคณะผู้จัดทำ โดยเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบเดิมมีความแตกต่างกัน โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งใช้ระยะเวลาน้อยกว่าในการประเมินผลแบบสำรวจเมื่อเทียบกับแบบเดิม จาก 1 ราย/90 นาที เป็น 1 ราย /20 นาที
ข้อเสนอแนะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็กได้รับการพัฒนาเพิ่มในส่วนของตาราง T-score และพัฒนาให้ฐานข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
website open i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
meet to cheat go why women cheat
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women cheat husband go women who cheat on their husbands
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

ปีที่เผยแพร่/Year:

2547  

Keywords:

พฤติกรรม, จิตวิทยา, คัดกรอง, เด็ก, วัยรุ่น, อารมณ์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก, Thai youth checklist , tyc  

Address:

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  

Code:

20050000265

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2547 สุขภาพจิตกับยาเสพติด

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน