ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: Wannee Wongsasulag

ชื่อเรื่อง/Title: A report on an evaluation research of a pilot project of family emotional supporter's ability development

แหล่งที่มา/Source: Journal of Mental Health of Thailand, Vol. 8, No 2 May 2000, Page 96.

รายละเอียด / Details:

The objectives of this evaluation research was to study context, Input, Process, Outputs and Effects of the project. If also studied the factors that were related or had an effect on their knowledge and practice. These were studied both on the whole and by region-comparison. Samples were 6 executives who responsible for/or concern with the project, 12 practitioners and 248 family emotional supporters. Data were collected between July and August 1998 and analysed by the SPPS for Windows computerized program. The research showed that project's conceptual framework and procedure were not compatible with the national development's basic concept. It's managerial process can get through by the given resource which proved mainly suitable. Those family emotional supporter's knowledge were at 80.3 in average. Most of them put their knowledfe of family support into practice 82.2% and gave support to others 88.3%. The analysis revealed that education level, income, age and number of people per household of those family emotional supporters associated to their knowledge. The average number of other family emotional supporters who were supported by a family emotional supporter in proportion to one supporter were 3.68 members in 2.48 families. Moreove, the comparison analysis found that family emotional supporter's knowledge in central region were less than those in other region while northeast region's were better than others. By proportion of practice, it was founded that the average number of other family emotional supporters who were supported by family emotional supporter in southern region were more than those in other region.

Keywords: evaluation research, family emotional supporter's ability development

ปีที่เผยแพร่/Year: 2000

Address: Department of Mental Health Ministry of public Health

Code: 0000405

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: Thailand.

Language: English.

Category: Abstract Journal.

Download: -