หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก

ผู้วิจัย/Authors:

ลภัส ชาตยาทร

ชื่อเรื่อง/Title:

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 13, 25-27 สิงหาคม 2547, ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ, หน้า 129.

รายละเอียด / Details:

แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist หรือ tyc) เป็นแบบสำรวจที่ได้รับการพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตวิทยาของศูนย์สุขวิทยาจิต (ปัจจุบัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์) โดยผลิตเป็นคู่มือครั้งแรก พ.ศ. 2535 และได้รับการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน แบบสำรวจข้างต้นใช้ในการศึกษาวิจัยและงานคลินิกของสถาบันฯ เพื่อคัดกรองและป้องกันปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กและวัยรุ่น แต่เนื่องจากการสรุปวิเคราะห์ประมวลผลจากแบบสำรวจดังกล่าว มีความยุ่งยาก ซ้ำซ้อนทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายและใช้เวลานาน (14 ราย /90 นาที)
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก (Thai youth checklist computer calculating program)
ขอบเขต เป็นโปรแกรมประมวลผลการสำรวจพฤติกรรมเด็ก เพื่อ 1. พิจารณาระดับความมากน้อยของปัญหา 2. คะแนนความสามารถการปรับตัวทางสังคม 3. ข้อปัญหาพฤติกรรมและรูปแบบของปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการทางจิตเวช
วิธีดำเนินการ 1. ศึกษาความต้องการ 2. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 3. ทดลองใช้และตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม 4. แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม 5. นำโปรแกรมไปใช้สรุปเปรียบเทียบคำนวณคะแนนแบบเดิมกับโปรแกรมคำนวณคะแนนที่พัฒนาขึ้น

สรุปผลการศึกษา
การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็กที่ได้รับการพัฒนาจากคณะผู้จัดทำ โดยเปรียบเทียบกับการคำนวณแบบเดิมมีความแตกต่างกัน โดยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งใช้ระยะเวลาน้อยกว่าในการประเมินผลแบบสำรวจเมื่อเทียบกับแบบเดิม จาก 1 ราย/90 นาที เป็น 1 ราย /20 นาที
ข้อเสนอแนะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณคะแนนแบบสำรวจพฤติกรรมเด็กได้รับการพัฒนาเพิ่มในส่วนของตาราง T-score และพัฒนาให้ฐานข้อมูล เพื่อให้โปรแกรมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
website open i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill

ปีที่เผยแพร่/Year:

2547  

Keywords:

พฤติกรรม, จิตวิทยา, คัดกรอง, เด็ก, วัยรุ่น, อารมณ์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์, แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก, Thai youth checklist , tyc  

Address:

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  

Code:

20050000265

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในเวทีประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติประจำปี 2547 สุขภาพจิตกับยาเสพติด

Download:

-กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน