หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง

ผู้วิจัย/Authors:

เกตุสุดา ชินวัตร

ชื่อเรื่อง/Title:

ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 231. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง จากการที่โรงพยาบาลสวนปรุงมีการพัฒนาคุณภาพบริการตามแนวทางของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพบริการ โดยใช้ความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเครื่องชี้วัดถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง
วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 376 คน จากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวช และรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนปรุง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2546 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างตามแนวคิดมิติคุณภาพ 9 ด้าน ของจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2543) มีค่าความตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 0.93 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
สรุปผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 66.75 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ดังนี้ ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ ร้อยละ 66.76 ด้านประสิทธิภาพของการให้บริการ ร้อยละ 65.96 ด้านความรับผิดชอบของการให้บริการ ร้อยละ 65.96 ด้านประสิทธิผลของการให้บริการ ร้อยละ 65.43 ด้านความมุ่งมั่นของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสวนปรุง ร้อยละ 62.77 ด้านความต่อเนื่องของการให้บริการ ร้อยละ 61.70 ด้านความสามารถของการให้บริการร้อยละ 59.57 ด้านความเหมาะสมของการให้บริการ ร้อยละ 56.92 และด้านการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 55.05
ข้อเสนอแนะ ควรมีการตระหนักในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงบริการ ด้านความเหมาะสมของการให้บริการ และด้านความสามารถของการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดูแลอย่างต่อเนื่อง
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms click aid symptoms
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands

ปีที่เผยแพร่/Year:

2546  

Keywords:

บริการ, ความพึงพอใจ, โรงพยาบาลสวนปรุง, คุณภาพ, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคทางจิตเวช, จิตเวช, มาตรฐาน  

Address:

โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

Code:

000000107

ISSN/ISBN:

-

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน