ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: เกตุสุดา ชินวัตร

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 231. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล ความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง จากการที่โรงพยาบาลสวนปรุงมีการพัฒนาคุณภาพบริการตามแนวทางของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อทำให้องค์กรเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ไว้วางใจของชุมชน จึงจำเป็นต้องมีการประเมินคุณภาพบริการ โดยใช้ความพึงพอใจของผู้ป่วยเป็นเครื่องชี้วัดถึงผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพบริการ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง คัดเลือกแบบเจาะจงจำนวน 376 คน จากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางจิตเวช และรับไว้รักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสวนปรุง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคม 2546 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่สร้างตามแนวคิดมิติคุณภาพ 9 ด้าน ของจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ และคณะ (2543) มีค่าความตรงด้านเนื้อหาเท่ากับ 0.93 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย ข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สรุปผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 66.75 มีความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการของโรงพยาบาลสวนปรุง ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ ดังนี้ ด้านความปลอดภัยของการให้บริการ ร้อยละ 66.76 ด้านประสิทธิภาพของการให้บริการ ร้อยละ 65.96 ด้านความรับผิดชอบของการให้บริการ ร้อยละ 65.96 ด้านประสิทธิผลของการให้บริการ ร้อยละ 65.43 ด้านความมุ่งมั่นของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลสวนปรุง ร้อยละ 62.77 ด้านความต่อเนื่องของการให้บริการ ร้อยละ 61.70 ด้านความสามารถของการให้บริการร้อยละ 59.57 ด้านความเหมาะสมของการให้บริการ ร้อยละ 56.92 และด้านการเข้าถึงบริการ ร้อยละ 55.05 ข้อเสนอแนะ ควรมีการตระหนักในการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเข้าถึงบริการ ด้านความเหมาะสมของการให้บริการ และด้านความสามารถของการให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการดูแลอย่างต่อเนื่อง

Keywords: บริการ, ความพึงพอใจ, โรงพยาบาลสวนปรุง, คุณภาพ, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคทางจิตเวช, จิตเวช, มาตรฐาน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 000000107

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -