หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินโครงการการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์นอกเวลาราชการ

ผู้วิจัย/Authors:

วัชราภรณ์ อุทโยภาศ

ชื่อเรื่อง/Title:

การประเมินโครงการการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์นอกเวลาราชการ

แหล่งที่มา/Source:

ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 208

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เปิดบริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ มาประมาณปีเศษ ยังไม่ทราบผลสัมฤทธิ์จึงได้ทำการประเมินโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจร้อยละของลักษณะประชากร ลักษณะปัญหาที่ต้องการปรึกษา และจำนวนผู้ใช้บริการ ร้อยละของลักษณะประชากรและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะประชากรกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำรวจโดยการบันทึกข้อมูลการขอรับการปรึกษาของผู้ใช้บริการ จำนวน 164 ราย และการตอบแบบสอบถามของผู้ให้บริการจำนวน 60 รายวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการหาค่าร้อยละและทดสอบ chi-Square ผลปรากฎว่า ผู้ใช้บริการเป็นหญิงร้อยละ 68.9 โสดร้อยละ 60.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 42.1 ลักษณะปัญหาส่วนใหญ่ ที่ปรึกษา คือ ปัญหาความผิดปกติทางจิต อาการทางประสาท ความเครียดหรือวิตกกังวล คิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 16.00น.-24.00น. ร้อยละ 57.3 ผู้ให้บริการเป็นหญิงร้อยละ 98.3 อายุ 41 ถึง 50 ปี ร้อยละ 48.3 คนแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันร้อยละ 63.3 มีประสบการณ์การทำงาน 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50 และมีประสบการณ์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 2-3 ปีร้อยละ 78.3 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 18.3 โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่และอุปกรณ์ร้อยละ 58.3 การประเมินครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้มีปัญหาทางจิตเวชยังคงนิยมใช้บริการการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่วนผู้ให้บริการทุกวิชาชีพไม่มีความพึงพอใจในการให้บริการ หากมีการปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการ ค่าตอบแทน สถานที่และอุปกรณ์ หรืออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการด้วยการเพิ่มคู่สายและหมุนเวียนการให้บริการในแต่ละโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ อาจจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ
how to spot a cheater women affair open
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

ปีที่เผยแพร่/Year:

2545  

Keywords:

การให้การปรึกษา, ปรึกษา, ปัญหาสุขภาพจิต, การปรึกษาทางโทรศัพท์, counseling, counselling, tekephone counseling, mental health  

Address:

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

000282

ISSN/ISBN:

974-90572-3-6

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน