ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: วัชราภรณ์ อุทโยภาศ

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินโครงการการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์นอกเวลาราชการ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 208

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เปิดบริการให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ มาประมาณปีเศษ ยังไม่ทราบผลสัมฤทธิ์จึงได้ทำการประเมินโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจร้อยละของลักษณะประชากร ลักษณะปัญหาที่ต้องการปรึกษา และจำนวนผู้ใช้บริการ ร้อยละของลักษณะประชากรและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะประชากรกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ สำรวจโดยการบันทึกข้อมูลการขอรับการปรึกษาของผู้ใช้บริการ จำนวน 164 ราย และการตอบแบบสอบถามของผู้ให้บริการจำนวน 60 รายวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการหาค่าร้อยละและทดสอบ chi-Square ผลปรากฎว่า ผู้ใช้บริการเป็นหญิงร้อยละ 68.9 โสดร้อยละ 60.4 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 42.1 ลักษณะปัญหาส่วนใหญ่ ที่ปรึกษา คือ ปัญหาความผิดปกติทางจิต อาการทางประสาท ความเครียดหรือวิตกกังวล คิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 16.00น.-24.00น. ร้อยละ 57.3 ผู้ให้บริการเป็นหญิงร้อยละ 98.3 อายุ 41 ถึง 50 ปี ร้อยละ 48.3 คนแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันร้อยละ 63.3 มีประสบการณ์การทำงาน 20 ปีขึ้นไป ร้อยละ 50 และมีประสบการณ์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 2-3 ปีร้อยละ 78.3 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการร้อยละ 18.3 โดยมีความพึงพอใจด้านสถานที่และอุปกรณ์ร้อยละ 58.3 การประเมินครั้งนี้สรุปได้ว่า ผู้มีปัญหาทางจิตเวชยังคงนิยมใช้บริการการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ ส่วนผู้ให้บริการทุกวิชาชีพไม่มีความพึงพอใจในการให้บริการ หากมีการปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการ ค่าตอบแทน สถานที่และอุปกรณ์ หรืออาจพิจารณาปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการด้วยการเพิ่มคู่สายและหมุนเวียนการให้บริการในแต่ละโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ อาจจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้บริการและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ

Keywords: การให้การปรึกษา, ปรึกษา, ปัญหาสุขภาพจิต, การปรึกษาทางโทรศัพท์, counseling, counselling, tekephone counseling, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000282

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -