หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ค่ายยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว

ผู้วิจัย/Authors:

อนุตร รัตตากร

ชื่อเรื่อง/Title:

ค่ายยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว

แหล่งที่มา/Source:

ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 73

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นและการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข 2. ศึกษาถึงการนำผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวมาร่วมกันแก้ไขปัญหา 3. ศึกษาถึงการประสานความร่วมมือของบุคลากรต่างหน่วยงาน ขอบเขต เป้นกรณีสังเกตการณ์เฉพาะการจัดค่ายยาเสพติดของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวีนที่ 20-26 สิงหาคม 2544 กระบวนการดำเนินการ ศึกษาการจัดการกิจกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติของครอบครัวและร่วมกัน สรุปผลการจัดกิจกรรม 1. ผู้เข้าค่ายมีความผ่อนคลายอย่างมาก มีความคิดที่จะไม่ใช้ยาอีก 2. ผู้เข้าค่ายมีการแสดงออก มีความกล้า แววตาสดใส 3. ผู้เข้าค่ายตอบสนองตาอการกระตุ้นให้ร่วมกันลงมือทำงานเป็นกลุ่มได้ดี 4. ครอบครัวเปลี่ยนแนวคิดต่อผู้เข้าค่ายในทางที่ดีขึ้น 5. ความคาดหวังต่อการหวนกลับไปเสพซ้ำเป็นไปในทางที่ดี ข้อเสนอแนะ 1. ประสบการณ์ในการจัดการค่ายยาเสพติด ของแต่ละหน่วยงานมีผลต่อความสำเร็จในการจัดการค่อนข้างสูง 2. การร่วมกันปรับแนวคิดและการประสานงานต่อการจัดการดำเนินการค่ายยาเสพติดมีผลต่อความสำเร็จของค่าย 3. ห้ามการสูบบุหรี่ในค่ายอย่างเด็ดขาด โดยเน้นว่าบุหรีเป็นต้นตอของสิ่งเสพติดอื่น ๆ
why most women cheat signs of infidelity
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion

ปีที่เผยแพร่/Year:

2545  

Keywords:

ค่าย, ค่ายบำบัดยาเสพติด, ค่ายเสพติด, สารเสพติด, ครอบครัว  

Address:

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

Code:

000172

ISSN/ISBN:

974-90572-3-6

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download:

-กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน