ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: อนุตร รัตตากร

ชื่อเรื่อง/Title: ค่ายยาเสพติดสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2545 สุขภาพจิตกับยาเสพติด หน้า 73

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่นและการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างปกติสุข 2. ศึกษาถึงการนำผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัวมาร่วมกันแก้ไขปัญหา 3. ศึกษาถึงการประสานความร่วมมือของบุคลากรต่างหน่วยงาน ขอบเขต เป้นกรณีสังเกตการณ์เฉพาะการจัดค่ายยาเสพติดของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวีนที่ 20-26 สิงหาคม 2544 กระบวนการดำเนินการ ศึกษาการจัดการกิจกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติของครอบครัวและร่วมกัน สรุปผลการจัดกิจกรรม 1. ผู้เข้าค่ายมีความผ่อนคลายอย่างมาก มีความคิดที่จะไม่ใช้ยาอีก 2. ผู้เข้าค่ายมีการแสดงออก มีความกล้า แววตาสดใส 3. ผู้เข้าค่ายตอบสนองตาอการกระตุ้นให้ร่วมกันลงมือทำงานเป็นกลุ่มได้ดี 4. ครอบครัวเปลี่ยนแนวคิดต่อผู้เข้าค่ายในทางที่ดีขึ้น 5. ความคาดหวังต่อการหวนกลับไปเสพซ้ำเป็นไปในทางที่ดี ข้อเสนอแนะ 1. ประสบการณ์ในการจัดการค่ายยาเสพติด ของแต่ละหน่วยงานมีผลต่อความสำเร็จในการจัดการค่อนข้างสูง 2. การร่วมกันปรับแนวคิดและการประสานงานต่อการจัดการดำเนินการค่ายยาเสพติดมีผลต่อความสำเร็จของค่าย 3. ห้ามการสูบบุหรี่ในค่ายอย่างเด็ดขาด โดยเน้นว่าบุหรีเป็นต้นตอของสิ่งเสพติดอื่น ๆ

Keywords: ค่าย, ค่ายบำบัดยาเสพติด, ค่ายเสพติด, สารเสพติด, ครอบครัว

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000172

ISSN/ISBN: 974-90572-3-6

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -