หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย/Authors:

บุญวดี เพชรรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title:

การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา

แหล่งที่มา/Source:

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546, หน้า 21-30

รายละเอียด / Details:

การศึกษาการดูแลด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานภาพการสมรสของบิดามารดา และ ที่อยู่อาศัยต่อความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียด อาการเครียด และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีจำนวน 600 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง 60 (Suanprung Stress Test-60) บางส่วนและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดในระดับปานกลางและแสดงอาการเครียดในระดับมาก โดยแสดงออกทางอารมณ์มากที่สุด รองลงมาคือ ระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพ จิต โดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ การดูแลสุขภาพร่างกายโดยทั่วไปและ พฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การปฏิบัติตามความเชื่อและศาสนา และพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันเท่านั้น มีความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดและอาการเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นเรียนและเพศที่แตกต่างกันมีการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารการศึกษาในโรงเรีบยน พยาบาลชุมชนหรือพยาบาลประจำโรงเรียนในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือดูแล ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการเจ็บป่วยด้านสุขภาพร่างกายที่อาจมีสาเหตุจากปัญหาสุขภาพจิต
read go married and want to cheat
wife cheaters website open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
why married men have affairs click married men cheat with men

ปีที่เผยแพร่/Year:

2546  

Keywords:

ความเปราะบางต่อความเครียด, อาการเครียด, วัยรุ่นในโรงเรียน, การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต  

Address:

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Code:

0000654

ISSN/ISBN:

2859-497

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน