ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดสวาท จันทร์เกษม

ชื่อเรื่อง/Title: การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Carbamazepine

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2540, หน้า 74-88

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะอาการของการมีผื่นพิษในผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งศึกษาแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน ผู้ป่วยที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชใน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Charbamzepine จำนวน 4 ราย ในระหว่าง พ.ศ 2539-2540 วิธีการศึกษาใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการประเมินสภาวะผู้ป่วยภายใต้กรอบความรู้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะอาการของการมีผื่นพิษในผู้ป่วยจิตเวช เกิดจากผลข้างเคียงของยา Carbamazepine โดยประเมินจากภาวะการมีไข้สูง ร่วมกับมีผื่นผิวหนังแบบมีรอยโรคตรงกลางของผื่น และพบรอยโรคที่เยื่อบุระบบต่างๆ หรือมีความผิดของอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน และลักษณะอาการในผู้ป่วยแต่ละราย พบว่ามีความรุนแรงแตกต่างกัน ถ้าอาการรุนแรงน้อย ผื่นผิวหนังไม่พอง เยื่อบุในร่างกายอักเสบเพียงบางแห่ง แพทย์ในโรงพยาบ่าลสามารถทำให้การรักษาจนกระทั่งอาการทุเลาได้ แต่ถ้าอาการรุนแรงมากคือ ผื่นผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มพองแตกทั่งร่างกาย ผิวหนังหลุดลอก และมีสีดำคล้ำจากผิวหนังตายร่วมกับมีอาการอักเสบอย่างรุนแรงของเยื่อบุอวัยวะในร่างกายหลายแห่งแพทย์ต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาโรคกับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลฝ่ายกาย 2. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสันคือ การปฏิบัติการพยาบาลตามปัญหาที่พบ ได้แก่ การพยาบาลการอักเสบของเยื่อบุในอวัยวะต่างๆ คือ ผื่นผิวหนังอักเสบ เยื่อบุอวัยวะสืบพันุ์อักเสบ โดยการปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าว ต้องมุ่งเน้นการป้องกันการติดเชื้อเป็นสำคัญ นอกจากนี้ต้องให้การพยาบาลปัญหาความสมดุลย์ของสารน้ำ และอีเลคโตรลัยต์ การพยาบาลปัญหาทางด้านจิตใจ และการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ยาซ้ำ

Keywords: การพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวช, กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน, ยา carbamazepine, steven johnson's syndrome

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000570

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -