หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Carbamazepine

ผู้วิจัย/Authors:

สุดสวาท จันทร์เกษม

ชื่อเรื่อง/Title:

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Carbamazepine

แหล่งที่มา/Source:

วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต. ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2540, หน้า 74-88

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะอาการของการมีผื่นพิษในผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งศึกษาแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน ผู้ป่วยที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยจิตเวชใน ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน จากการรักษาด้วยยา Charbamzepine จำนวน 4 ราย ในระหว่าง พ.ศ 2539-2540 วิธีการศึกษาใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานการประเมินสภาวะผู้ป่วยภายใต้กรอบความรู้แบบแผนสุขภาพของกอร์ดอน ผลการศึกษาพบว่า 1. ลักษณะอาการของการมีผื่นพิษในผู้ป่วยจิตเวช เกิดจากผลข้างเคียงของยา Carbamazepine โดยประเมินจากภาวะการมีไข้สูง ร่วมกับมีผื่นผิวหนังแบบมีรอยโรคตรงกลางของผื่น และพบรอยโรคที่เยื่อบุระบบต่างๆ หรือมีความผิดของอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเรียกว่า กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน และลักษณะอาการในผู้ป่วยแต่ละราย พบว่ามีความรุนแรงแตกต่างกัน ถ้าอาการรุนแรงน้อย ผื่นผิวหนังไม่พอง เยื่อบุในร่างกายอักเสบเพียงบางแห่ง แพทย์ในโรงพยาบ่าลสามารถทำให้การรักษาจนกระทั่งอาการทุเลาได้ แต่ถ้าอาการรุนแรงมากคือ ผื่นผิวหนังอักเสบเป็นตุ่มพองแตกทั่งร่างกาย ผิวหนังหลุดลอก และมีสีดำคล้ำจากผิวหนังตายร่วมกับมีอาการอักเสบอย่างรุนแรงของเยื่อบุอวัยวะในร่างกายหลายแห่งแพทย์ต้องส่งผู้ป่วยไปรักษาโรคกับแพทย์เฉพาะทางที่โรงพยาบาลฝ่ายกาย 2. แนวทางการปฏิบัติการพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวชที่มีผื่นพิษและกลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสันคือ การปฏิบัติการพยาบาลตามปัญหาที่พบ ได้แก่ การพยาบาลการอักเสบของเยื่อบุในอวัยวะต่างๆ คือ ผื่นผิวหนังอักเสบ เยื่อบุอวัยวะสืบพันุ์อักเสบ โดยการปฏิบัติการพยาบาลดังกล่าว ต้องมุ่งเน้นการป้องกันการติดเชื้อเป็นสำคัญ นอกจากนี้ต้องให้การพยาบาลปัญหาความสมดุลย์ของสารน้ำ และอีเลคโตรลัยต์ การพยาบาลปัญหาทางด้านจิตใจ และการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดอาการแพ้ยาซ้ำ
why men have affairs website married men who cheat with men
what is an aspiration abortion abortion costs debate on abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
cheaters women who love to cheat all women cheat

ปีที่เผยแพร่/Year:

2540  

Keywords:

การพยาบาล ผู้ป่วยจิตเวช, กลุ่มอาการสตีเวนส์ จอห์นสัน, ยา carbamazepine, steven johnson's syndrome  

Address:

โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา  

Code:

0000570

ISSN/ISBN:

0857-4553

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ภาษาไทย

Category:

บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download:

-
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน