หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
Abstract Advanced Search Results
ผลการค้นหาคำว่า สุขภาพจิต
Displaying Page / แสดงหน้า 1 of 55
Total Records Found / จำนวนงานวิจัยที่พบ: 1099 เรื่อง

1) การสำรวจการกระจายบุคลากรพยาบาลในสถานบริการสุขภาพจิตและจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Author: เจริญ แจ่มแจ้ง    Year: 1998   Source: Journal of Mental Health of Thailand, Vol. 5, No 1, October - December 1997- January 1998, Page 27-49

2) รายงานเบื้องต้นทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต.
Author: สุขวิทย์ โตนาราง,พรรณระพี สุทธิวรรณ    Year: 2005   Source: วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, 2550, หน้า 205.

3) ทำอย่างไรจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเผชิญกับภาวะเครียดที่ได้รับจากการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือด?
Author: ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ    Year: 2007   Source: วารสารพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พ.ค.-ส.ค. 2550, หน้า 13.

4) เพชฌฆาตความเครียด.
Author: พจนาถ กรึงไกร และคณะ    Year: 2008   Source: ร่วมมือ ร่วมพลัง : มุ่งหวังสู่สุขภาพจิตดี ในปี 2563 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. หน้า 181 .

5) "รอยยิ้มและกำลังใจ"ของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้.
Author: อับดุลเลาะ อับดุลชอมะ    Year: 2008   Source: ร่วมมือ ร่วมพลัง : มุ่งหวังสู่สุขภาพจิตดี ในปี 2563 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. หน้า 182 .

6) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ PCU ใน 8 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง.
Author: กนกวรรณ บุญเสริม    Year: 2008   Source: ร่วมมือ ร่วมพลัง : มุ่งหวังสู่สุขภาพจิตดี ในปี 2563 การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. หน้า 179 .

7) ความผูกพันรักใคร่ในครอบครัว
Author: ฝน แสงสิงแก้ว    Year: 2499   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2499, หน้า 1-11

8) การศึกษาคั่นต้นเรื่องการเลี้ยงดูเด็กอายุ 1-5 ขวบ ในวัฒนธรรมไทย
Author: จันทนา สุขวัจน์    Year: 2501   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2501, หน้า 1-71

9) เด็กโมโหร้าย
Author: อรุณ ภาคสุวรรณ์    Year: 2504   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1, มกราคม 2504, หน้า 1-4

10) การใช้การเล่นเพื่อการรักษา
Author: ประสิทธิ์ หะรินสุต    Year: 2505   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1, มกราคม 2505, หน้า 7-18

11) การศึกษาความประพฤติไม่เหมาะสมในเด็ก
Author: ศรีธรรม ธนะภูมิ และคณะ    Year: 2507   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2507, หน้า 277-289

12) สุขภาพจิตของนักโทษในเรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี
Author: ลัดดา ธาระวานิช พ.บ.    Year: 2507   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2507, หน้า 234-247

13) การศึกษาปัญหานำของผู้ป่วยคลินิกสุขวิทยาจิต
Author: อัมพร โอตระกูล    Year: 2511   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2,เมษายน 2511, หน้า 109-116

14) ท่าทีของพ่อแม่ต่อคลินิกสุขวิทยาจิต
Author: วาสนา ศรมณี และคณะ    Year: 2511   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม 2511, หน้า 22-38

15) การแสร้งทำหูหนวกในผู้ใหญ่
Author: พูนพิศ อมาตยกุล    Year: 2514   Source: วารสารชมรมนักจิตวิทยาคลินิก. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, ธันวาคม, 2514 , หน้า 5-11.

16) หมอลำผีฟ้า: ผู้รักษาพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Author: สงัน สุวรรณเลิศ    Year: 2514   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 16 ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2514 หน้า325-336.

17) ลักษณะการและแนวโน้มของวัฒนธรรมไทยกับจิตใจ (Full Paper In English)
Author: จอนห์ ทอนยงค์    Year: 2514   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 16 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2514, หน้า 239-248

18) สุขภาพจิตของผีปอบ: ปรากฏการณ์ผีเข้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Author: สงัน สุวรรณเลิศ    Year: 2515   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 17 ฉบับที่ 1, มกราคม 2515, หน้า21-24.

19) การศึกษาพัฒนาการของเด็กไทย
Author: ประทุม โพธิ์ทอง    Year: 2516   Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2516, หน้า 1-7.

20) คอนเวอร์ชั่น รีแอคชั่น
Author: ยุพา วิสุทธิโกศล    Year: 2516   Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2516, หน้า 352-371.

แสดงหน้าที่ 1/55  [Prev.]1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  [Next]

สืบค้นในรายละเอียด/Go to Advanced Search.DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน