ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิต และจิตเวช

Mental Health & Psychiatry Abstract Database of Thailand.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health.

 

Keywords :
Abstract :
Title :
Author/s :
Source (แหล่งเผยแพร่) :
แสดงเฉพาะภาษา/Language :
From Year :    To Year:    *ช่องนี้ระบุปีทั้งสองช่องเพื่อการสืบค้นแสดงปีที่เป็นจริง (ภาษาไทยใช้ พ.ศ./English; ค.ศ.)[Year and To]
  

Help  About Database

Authors: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (Department of Mental Health, Ministry of Public Health.)

มีข้อแนะนำหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อมูล : กรุณาติดต่อผู้ร้บผิดชอบ Database Admin