ผลการค้นหาคำว่า  '' 'รมย์' ''  ''  '' '' ''  '' '' '' (พบ 11 รายการ)
 แสดงหน้า 1 of 1
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปีพิมพ์ วันที่ลงทะเบียน
1.  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทในโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์. สุมณฑา บุญชัย 2545 16/9/2545
2.  รายงานการวิจัยเรื่อง"ปัจจัยที่ทำให้ญาติทิ้งผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาล สวนสราญรมย์". สมประสงค์ ศิริวงศ์ 2535 18/6/2535
3.  การศึกษารายกรณีผู้ป่วยจิตเวชที่มีภาวะสมองเสื่อม ร.พ. สวนสราญรมย์ จ.สุราษร์ธานี. สมบูรณ์ อินทรกำเนิด 2542 7/2/2550
4.  ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยติดสุราที่มีปัญหาซับซ้อนด้วยระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในร.พ.สวนสราญรมย์จ.สุราษฏร์ธานี. สมควร จุลอักษรและคณะ 2552 18/12/2552
5.  ความชุกของโรคร่วมทางจิตเวชในผู้ป่วยที่มีปัญหาการเสพสุรา ที่เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สรสพร จูวงษ์ 2555 4/12/2558
6.  ผลสำเร็จของการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านปีงบประมาณ 2540-2546 ของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. พรทิพย์ วงศ์สุวรรณ, และคณะ 2547 22/6/2547
7.  รายงานการวิจัยเรื่องการฆ่าตัวตายของผู้ป่วยจิตเวชใน โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี. นิลวรรณ อึ้งสกุล 2542 24/12/2542
8.  ผลกระทบของการใช้ยาคลอโปรมาซีนต่อตับของผู้ป่วยโรคจิตในร.พสวนสราญรมย์. ฉัตราณี อยู่เย็น 2542 26/6/2550
9.  ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์. จลี เจริญสรรพ์ 2549 14/11/2551
10.  ความพึงพอใจในงานของผู้ให้บริการสุขภาพในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของ รพ. สวนสราญรมย์. จลี เจริญสรรพ์ 2546 4/6/2546
11.  ปรากฏกราณ์การพยายามฆ่าตัวตายของผู้ติดสุราที่บำบัดรักษาในร.พ.สวนสราญรมย์จ.สุราษฏร์ธานี. ภัทราจิตต์ ศักดาและคณะ 2552 18/12/2552

แสดงหน้าที่ 1/1  [Prev.]  1  [Next]
Top  |   About Us  |   Guestbook  |   Webboard  |   News  |   Search

Library of Sritanya Hospital © 2003 | Mission | Contact WebMaster