ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556  กรมสุขภาพจิต 134  60 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557  กรมสุขภาพจิต 106  50 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558  กรมสุขภาพจิต 106  46 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559  กรมสุขภาพจิต 138  66 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559  กรมสุขภาพจิต 239  145 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2558-2559)  กรมสุขภาพจิต 154  73 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558  กรมสุขภาพจิต 571  494 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 182  139 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561  กรมสุขภาพจิต 614  266 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 554  265 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 387  187 
  พรบ.สุขภาพจิตแห่งชาน ปี 2551  กรมสุขภาพจิต 130  154 
  Contingency Plan  กรมสุขภาพจิต 239  113 
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT  กรมสุขภาพจิต 213  99 
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  กรมสุขภาพจิต 207  97 
  แผนแม่บท ICT  กรมสุขภาพจิต 283  96 
  รายงานความรุนแรงทางการเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม  กรมสุขภาพจิต 217  97 
  รายงานการติดตามความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมือง ประจำเดือนมีนาคม  กรมสุขภาพจิต 426  240 
  ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 591  363 
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557  กรมสุขภาพจิต 736  290 
  โครงการดำเนินการสานเสวนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)-Update  กรมสุขภาพจิต 628  314 
  เอกสารบรรยายครู ก. 12-14 พฤศจิกายน 2557 รร. ทีเค  กรมสุขภาพจิต 624  414 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556  กรมสุขภาพจิต 3,460  2,451 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555  กรมสุขภาพจิต 2,932  1,878 
  สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 21 กันยายน 57  กรมสุขภาพจิต 663  294 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 603  351 
  1667 คำนำ และสารบัญ  กรมสุขภาพจิต 707  339 
  1667 คณะทำงาน  กรมสุขภาพจิต 618  308 
  1667 กรอบที่ 29 ปัญหาของการหย่าร้าง  กรมสุขภาพจิต 685  356 
  1667 กรอบที่ 28 ปัญหาความวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 716  355 
  1667 กรอบที่ 27 ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม  กรมสุขภาพจิต 787  338 
  1667 กรอบที่ 26 สุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 781  469 
  1667 กรอบที่ 24 กรอบที่ 25 การส่งเสริมป้องกันในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 647  322 
  1667 กรอบที่ 24 ความรักและชีวิตโสต  กรมสุขภาพจิต 686  383 
  1667 กรอบที่ 23 สุขภาพจิตวัยทำงาน  กรมสุขภาพจิต 822  450 
  1667 กรอบที่ 22 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 845  584 
  1667 กรอบที่ 21 สุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 736  449 
  1667 กรอบที่ 20 ความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 668  389 
  1667 กรอบที่ 19 ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 648  321 
  1667 กรอบที่ 18 ปัญหาบุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 678  378 
  1667 กรอบที่ 17 โรคอารมณ์สองขั้ว  กรมสุขภาพจิต 767  394 
  1667 กรอบที่ 16 ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 876  584 
  1667 กรอบที่ 15 ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 671  394 
  1667 กรอบที่ 14 ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 641  313 
  1667 กรอบที่ 13 ปัญหายาเสพติด  กรมสุขภาพจิต 705  346 
  1667 กรอบที่ 12 โรคลมชัก  กรมสุขภาพจิต 680  295 
  1667 กรอบที่ 11 โรคซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 858  565 
  1667 กรอบที่ 10 โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 823  499 
  รายงานผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 30 กรกฏาคม 2557  กรมสุขภาพจิต 660  371 
  รายงานผลการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง รอบแรก  กรมสุขภาพจิต 676  377 
  แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 606  311 
  โครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 703  416 
  ระบบรายงานโครงการปรองดอง  กรมสุขภาพจิต 675  342 
  สำเนาของ แผนโครงการรวมใจ  กรมสุขภาพจิต 753  355 
  สรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ 6 กค  กรมสุขภาพจิต 724  334 
  สรุปการดำเนินงานวันที่ 06-07-2557  กรมสุขภาพจิต 699  384 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 605  324 
  แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 753  438 
  แบบประเมินทักษะในการจัดการความขัดแย้ง  กรมสุขภาพจิต 1,034  577 
  แบบประเมินความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในความคิดเห็นทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 601  370 
  What Are The Questions On The Test  กรมสุขภาพจิต 565  290 
  Violence Overview  กรมสุขภาพจิต 572  377 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 655  342 
  prosocial 19 June 2014  กรมสุขภาพจิต 530  298 
  Political conflict 5-2-2014  กรมสุขภาพจิต 548  292 
  Outrga Components 12 Feb. 2014  กรมสุขภาพจิต 447  255 
  Mental Health Crisis 4 June 2014  กรมสุขภาพจิต 687  346 
  INSTILLING HOPE 2 June 2014  กรมสุขภาพจิต 528  308 
  Collective violence  กรมสุขภาพจิต 600  357 
  สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 647  448 
  วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน  กรมสุขภาพจิต 595  383 
  โรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 504  322 
  โรคจิต  กรมสุขภาพจิต 555  387 
  ภาวะซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 574  397 
  พลังชุมชน  กรมสุขภาพจิต 525  301 
  ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 648  312 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 514  322 
  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม  กรมสุขภาพจิต 554  384 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อบัญญัติสุข 10 ประการ  กรมสุขภาพจิต 646  344 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 554  323 
  เทคนิคคลายเครียดโดยการนวด  กรมสุขภาพจิต 1,008  557 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบใช้จินตนาการ  กรมสุขภาพจิต 497  298 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 482  269 
  เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ  กรมสุขภาพจิต 564  330 
  เทคนิคการคลายเครียดด้วยการควบคุมลมหายใจ  กรมสุขภาพจิต 542  278 
  จัดการความโกรธให้อยู่หมัด  กรมสุขภาพจิต 623  384 
  ความสุข  กรมสุขภาพจิต 511  334 
  ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 570  344 
  ความโกรธแก้ไขได้  กรมสุขภาพจิต 498  300 
  การให้คำปรึกษาสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 631  379 
  การเสริมสร้างพลังใจให้คนในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 488  333 
  การเยี่ยมบ้าน  กรมสุขภาพจิต 546  285 
  การผ่อนคลายความเครียด  กรมสุขภาพจิต 496  325 
  การนวดกดจุด  กรมสุขภาพจิต 594  345 
  สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต แยกรายจังหวัด  กรมสุขภาพจิต 738  500 
  บันทึกข้อตกลงของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำประชาเสวนา  กรมสุขภาพจิต 764  324 
  การทำงานขั้นต่อไปหลัง 20 มิย 57  กรมสุขภาพจิต 784  390 
  แนวทางการจัดสัมมนาวิทยุชุมชน(นพ.ยงยุทธ)  กรมสุขภาพจิต 901  505 
  PPT(นพ.วันชัย)  กรมสุขภาพจิต 663  372 
  การใช้คู่มือเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย(นพ.บุรินทร์)  กรมสุขภาพจิต 831  434 
  กรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(พญ.พรรณพิมล)  กรมสุขภาพจิต 1,012  657 
  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกระทรวงสาธารณสุข(นพ.วิชระ)  กรมสุขภาพจิต 1,202  800 
  โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(Reconciliation Project)  กรมสุขภาพจิต 992  449 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(word)  กรมสุขภาพจิต 653  342 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 661  494 
  คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก:ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก  กรมสุขภาพจิต 618  351 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(word)  กรมสุขภาพจิต 877  523 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 925  550 
  คำนำโปรแกรมสมานฉันท์ คสช  กรมสุขภาพจิต 622  380 
  แบบสำรวจภาวะสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤตจากการเมือง/General Health Questionnaire (GHQ-12)  กรมสุขภาพจิต 421  280 
  ตัวอย่างโครงการสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 1,150  645 
  แบบประเมินปัญหาการพนัน  กรมสุขภาพจิต 458  333 
  ใบแจ้งการชำระเงินฯ  กรมสุขภาพจิต 477  313 
  เอกสารการจองที่พักผู้เข้าร่วมประชุมฯ  กรมสุขภาพจิต 513  377 
  ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 787  640 
  สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่  กรมสุขภาพจิต 1,333  904 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554  กรมสุขภาพจิต 2,791  2,012 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2554  กรมสุขภาพจิต 8,671  3,426 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2553  กรมสุขภาพจิต 5,731  1,470 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,152  3,736 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 3,693  2,012 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,621  3,520 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) -PDF Files  กรมสุขภาพจิต 5,764  3,971 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,350  905 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,256  726 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,142  729 
  ลักษณะสำคัญขององค์กรกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 7,939  2,963 
  งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต 8,450  2,799 
  เอกสารประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิต (ISO 14001)  กรมสุขภาพจิต 2,638  1,611 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553  กรมสุขภาพจิต 2,768  1,876 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552  กรมสุขภาพจิต 2,130  1,158 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551  กรมสุขภาพจิต 2,060  1,172 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550  กรมสุขภาพจิต 2,015  1,082 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549  กรมสุขภาพจิต 1,970  1,084 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548  กรมสุขภาพจิต 1,845  1,057 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547  กรมสุขภาพจิต 1,849  976 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546  กรมสุขภาพจิต 1,888  1,039 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545  กรมสุขภาพจิต 1,905  1,020 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544  กรมสุขภาพจิต 1,865  981 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543  กรมสุขภาพจิต 1,803  1,005 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542  กรมสุขภาพจิต 1,871  1,047 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541  กรมสุขภาพจิต 2,005  1,064 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540  กรมสุขภาพจิต 1,900  1,137 
  TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต 1,397  862 
  ดนตรีเพลงยิ้ม (คอรัส)  กรมสุขภาพจิต 1,393  933 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวหญิง)  กรมสุขภาพจิต 1,398  850 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวชาย)  กรมสุขภาพจิต 1,480  687 
  เพลงยิ้ม 1 (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,306  788 
  เพลงยิ้ม (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,269  769 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 1,713  1,207 
  ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 2,145  1,346 
  ปัญหาด้านความรักและชีวิตโสด  กรมสุขภาพจิต 1,440  982 
  ปัญหาด้านการทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,449  1,010 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 3,420  2,152 
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,553  994 
  ปัญหาความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,269  854 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,161  673 
  ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 953  450 
  ปัญหายาเสพย์ติด  กรมสุขภาพจิต 1,025  505 
  ความเชื่อกับความจริงเรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 991  489 
  คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 976  474 
  ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 942  527 
  ปัญหาความผิดปกติทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 966  409 
  บุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,183  614 
  โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,190  704