ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Download

ที่ เรื่อง หน่วยงาน อ่าน Download
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2555-2556  กรมสุขภาพจิต 218  104 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2556-2557  กรมสุขภาพจิต 158  82 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2557-2558  กรมสุขภาพจิต 163  84 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2558-2559  กรมสุขภาพจิต 196  107 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2559  กรมสุขภาพจิต 351  229 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงครึ่งหลังของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (พ.ศ. 2558-2559)  กรมสุขภาพจิต 237  119 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2558  กรมสุขภาพจิต 852  745 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 269  207 
  นโยบายกรมสุขภาพจิตปี 2560-2561  กรมสุขภาพจิต 960  454 
  แผ่นพับ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 880  423 
  แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต (ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 12 พ.ศ. 2560-2564)  กรมสุขภาพจิต 600  281 
  พรบ.สุขภาพจิตแห่งชาน ปี 2551  กรมสุขภาพจิต 156  170 
  Contingency Plan  กรมสุขภาพจิต 330  131 
  แผนบริหารความเสี่ยงด้าน ICT  กรมสุขภาพจิต 269  105 
  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  กรมสุขภาพจิต 270  105 
  แผนแม่บท ICT  กรมสุขภาพจิต 389  117 
  รายงานความรุนแรงทางการเมือง ประจำเดือนกรกฎาคม  กรมสุขภาพจิต 243  107 
  รายงานการติดตามความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมือง ประจำเดือนมีนาคม  กรมสุขภาพจิต 449  247 
  ทฤษฎีการสื่อสารในภาวะวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 639  387 
  รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2557  กรมสุขภาพจิต 771  303 
  โครงการดำเนินการสานเสวนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)-Update  กรมสุขภาพจิต 661  326 
  เอกสารบรรยายครู ก. 12-14 พฤศจิกายน 2557 รร. ทีเค  กรมสุขภาพจิต 650  430 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2556  กรมสุขภาพจิต 3,524  2,489 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2555  กรมสุขภาพจิต 2,973  1,902 
  สรุปผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 21 กันยายน 57  กรมสุขภาพจิต 685  301 
  รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 632  363 
  1667 คำนำ และสารบัญ  กรมสุขภาพจิต 748  347 
  1667 คณะทำงาน  กรมสุขภาพจิต 638  315 
  1667 กรอบที่ 29 ปัญหาของการหย่าร้าง  กรมสุขภาพจิต 717  366 
  1667 กรอบที่ 28 ปัญหาความวิกฤต  กรมสุขภาพจิต 756  375 
  1667 กรอบที่ 27 ปัญหาการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อม  กรมสุขภาพจิต 819  350 
  1667 กรอบที่ 26 สุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 815  489 
  1667 กรอบที่ 24 กรอบที่ 25 การส่งเสริมป้องกันในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 670  338 
  1667 กรอบที่ 24 ความรักและชีวิตโสต  กรมสุขภาพจิต 728  405 
  1667 กรอบที่ 23 สุขภาพจิตวัยทำงาน  กรมสุขภาพจิต 855  473 
  1667 กรอบที่ 22 ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 880  615 
  1667 กรอบที่ 21 สุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 776  464 
  1667 กรอบที่ 20 ความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 701  397 
  1667 กรอบที่ 19 ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 669  331 
  1667 กรอบที่ 18 ปัญหาบุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 711  393 
  1667 กรอบที่ 17 โรคอารมณ์สองขั้ว  กรมสุขภาพจิต 800  410 
  1667 กรอบที่ 16 ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 915  609 
  1667 กรอบที่ 15 ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 700  415 
  1667 กรอบที่ 14 ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 664  325 
  1667 กรอบที่ 13 ปัญหายาเสพติด  กรมสุขภาพจิต 735  367 
  1667 กรอบที่ 12 โรคลมชัก  กรมสุขภาพจิต 724  306 
  1667 กรอบที่ 11 โรคซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 890  586 
  1667 กรอบที่ 10 โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 852  513 
  รายงานผลการเยียวยาสังคมจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 30 กรกฏาคม 2557  กรมสุขภาพจิต 683  381 
  รายงานผลการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง รอบแรก  กรมสุขภาพจิต 709  385 
  แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 627  323 
  โครงการเสวนาเครือข่ายวิทยุชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 723  422 
  ระบบรายงานโครงการปรองดอง  กรมสุขภาพจิต 697  349 
  สำเนาของ แผนโครงการรวมใจ  กรมสุขภาพจิต 774  363 
  สรุปผลการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ 6 กค  กรมสุขภาพจิต 753  344 
  สรุปการดำเนินงานวันที่ 06-07-2557  กรมสุขภาพจิต 730  394 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 636  339 
  แบบประเมินอารมณ์ทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 782  449 
  แบบประเมินทักษะในการจัดการความขัดแย้ง  กรมสุขภาพจิต 1,069  590 
  แบบประเมินความเครียดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในความคิดเห็นทางการเมือง  กรมสุขภาพจิต 628  380 
  What Are The Questions On The Test  กรมสุขภาพจิต 590  303 
  Violence Overview  กรมสุขภาพจิต 607  390 
  Social Psychological Dimensions of Conflict  กรมสุขภาพจิต 682  355 
  prosocial 19 June 2014  กรมสุขภาพจิต 580  309 
  Political conflict 5-2-2014  กรมสุขภาพจิต 572  309 
  Outrga Components 12 Feb. 2014  กรมสุขภาพจิต 474  268 
  Mental Health Crisis 4 June 2014  กรมสุขภาพจิต 709  357 
  INSTILLING HOPE 2 June 2014  กรมสุขภาพจิต 558  322 
  Collective violence  กรมสุขภาพจิต 632  366 
  สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 673  459 
  วิธีคลายเครียดสำหรับประชาชน  กรมสุขภาพจิต 635  405 
  โรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 528  337 
  โรคจิต  กรมสุขภาพจิต 586  405 
  ภาวะซึมเศร้า  กรมสุขภาพจิต 609  429 
  พลังชุมชน  กรมสุขภาพจิต 552  321 
  ผ่านพ้นวิกฤตด้วยพลังสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 686  329 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 545  336 
  แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม  กรมสุขภาพจิต 583  402 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อบัญญัติสุข 10 ประการ  กรมสุขภาพจิต 678  358 
  เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 581  343 
  เทคนิคคลายเครียดโดยการนวด  กรมสุขภาพจิต 1,095  588 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบใช้จินตนาการ  กรมสุขภาพจิต 530  320 
  เทคนิคการคลายเครียดแบบการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  กรมสุขภาพจิต 504  284 
  เทคนิคการคลายเครียดโดยการฝึกการหายใจ  กรมสุขภาพจิต 604  355 
  เทคนิคการคลายเครียดด้วยการควบคุมลมหายใจ  กรมสุขภาพจิต 572  291 
  จัดการความโกรธให้อยู่หมัด  กรมสุขภาพจิต 690  426 
  ความสุข  กรมสุขภาพจิต 536  350 
  ความเครียด  กรมสุขภาพจิต 606  367 
  ความโกรธแก้ไขได้  กรมสุขภาพจิต 528  314 
  การให้คำปรึกษาสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข  กรมสุขภาพจิต 657  391 
  การเสริมสร้างพลังใจให้คนในชุมชน  กรมสุขภาพจิต 510  342 
  การเยี่ยมบ้าน  กรมสุขภาพจิต 572  302 
  การผ่อนคลายความเครียด  กรมสุขภาพจิต 535  351 
  การนวดกดจุด  กรมสุขภาพจิต 643  370 
  สรุปจำนวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิต แยกรายจังหวัด  กรมสุขภาพจิต 778  511 
  บันทึกข้อตกลงของบุคลากรสาธารณสุขที่ทำประชาเสวนา  กรมสุขภาพจิต 783  333 
  การทำงานขั้นต่อไปหลัง 20 มิย 57  กรมสุขภาพจิต 807  400 
  แนวทางการจัดสัมมนาวิทยุชุมชน(นพ.ยงยุทธ)  กรมสุขภาพจิต 922  514 
  PPT(นพ.วันชัย)  กรมสุขภาพจิต 690  382 
  การใช้คู่มือเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย(นพ.บุรินทร์)  กรมสุขภาพจิต 857  451 
  กรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(พญ.พรรณพิมล)  กรมสุขภาพจิต 1,037  676 
  แนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของกระทรวงสาธารณสุข(นพ.วิชระ)  กรมสุขภาพจิต 1,227  815 
  โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์(Reconciliation Project)  กรมสุขภาพจิต 1,019  457 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(word)  กรมสุขภาพจิต 680  351 
  คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 685  503 
  คู่มือการประชาเสวนาหาทางออก:ทางออกที่ทุกคนต้องร่วมกันเลือก  กรมสุขภาพจิต 647  363 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(word)  กรมสุขภาพจิต 906  535 
  คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง(pdf)  กรมสุขภาพจิต 940  566 
  คำนำโปรแกรมสมานฉันท์ คสช  กรมสุขภาพจิต 666  397 
  แบบสำรวจภาวะสุขภาพจิตหลังภาวะวิกฤตจากการเมือง/General Health Questionnaire (GHQ-12)  กรมสุขภาพจิต 442  295 
  ตัวอย่างโครงการสมานฉันท์  กรมสุขภาพจิต 1,176  655 
  แบบประเมินปัญหาการพนัน  กรมสุขภาพจิต 489  355 
  ใบแจ้งการชำระเงินฯ  กรมสุขภาพจิต 505  329 
  เอกสารการจองที่พักผู้เข้าร่วมประชุมฯ  กรมสุขภาพจิต 540  388 
  ใบลงทะเบียนงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2557  กรมสุขภาพจิต 810  657 
  สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่  กรมสุขภาพจิต 1,363  914 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2554  กรมสุขภาพจิต 2,828  2,040 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2554  กรมสุขภาพจิต 8,761  3,452 
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance ปี 2553  กรมสุขภาพจิต 5,820  1,494 
  PowerPoint กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,233  3,794 
  โปสเตอร์ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 3,799  2,034 
  แผ่นพับ กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  กรมสุขภาพจิต 6,730  3,564 
  กรอบทิศทางการพัฒนางานสุขภาพจิต และ แผนยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) -PDF Files  กรมสุขภาพจิต 5,842  4,014 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2554 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,373  932 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2553 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,285  742 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552 กรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 1,167  740 
  ลักษณะสำคัญขององค์กรกรมสุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 8,089  3,027 
  งานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ  กรมสุขภาพจิต 8,572  2,838 
  เอกสารประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมกรมสุขภาพจิต (ISO 14001)  กรมสุขภาพจิต 2,670  1,634 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2553  กรมสุขภาพจิต 2,803  1,910 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2552  กรมสุขภาพจิต 2,186  1,191 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2551  กรมสุขภาพจิต 2,094  1,195 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2550  กรมสุขภาพจิต 2,056  1,112 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2549  กรมสุขภาพจิต 2,013  1,111 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2548  กรมสุขภาพจิต 1,887  1,075 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2547  กรมสุขภาพจิต 1,882  993 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2546  กรมสุขภาพจิต 1,934  1,069 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2545  กรมสุขภาพจิต 1,943  1,052 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2544  กรมสุขภาพจิต 1,909  1,001 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2543  กรมสุขภาพจิต 1,841  1,019 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2542  กรมสุขภาพจิต 1,901  1,072 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2541  กรมสุขภาพจิต 2,053  1,087 
  อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประจำปี 2540  กรมสุขภาพจิต 1,955  1,169 
  TO BE NUMBER ONE  กรมสุขภาพจิต 1,433  872 
  ดนตรีเพลงยิ้ม (คอรัส)  กรมสุขภาพจิต 1,424  947 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวหญิง)  กรมสุขภาพจิต 1,427  862 
  เพลงยิ้ม (ร้องเดี๋ยวชาย)  กรมสุขภาพจิต 1,507  699 
  เพลงยิ้ม 1 (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,324  809 
  เพลงยิ้ม (ร้องคู่)  กรมสุขภาพจิต 1,288  777 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ  กรมสุขภาพจิต 1,739  1,226 
  ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว  กรมสุขภาพจิต 2,178  1,368 
  ปัญหาด้านความรักและชีวิตโสด  กรมสุขภาพจิต 1,465  1,007 
  ปัญหาด้านการทำงาน  กรมสุขภาพจิต 1,472  1,038 
  ปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่น  กรมสุขภาพจิต 3,445  2,170 
  การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตวัยเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,586  1,006 
  ปัญหาความผิดปกติในเด็ก  กรมสุขภาพจิต 1,307  869 
  ปัญหาการฆ่าตัวตาย  กรมสุขภาพจิต 1,189  686 
  ปัญหาโรคเอดส์  กรมสุขภาพจิต 983  481 
  ปัญหายาเสพย์ติด  กรมสุขภาพจิต 1,057  529 
  ความเชื่อกับความจริงเรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,009  503 
  คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 1,008  496 
  ความรู้เรื่องเพศ  กรมสุขภาพจิต 968  537 
  ปัญหาความผิดปกติทางเพศ  กรมสุขภาพจิต 990  421 
  บุคลิกภาพ  กรมสุขภาพจิต 1,219  630 
  โรคจิตและโรคประสาท  กรมสุขภาพจิต 1,225  724