หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.

ผู้วิจัย/Authors:

นฤมล สิริยะ.

ชื่อเรื่อง/Title:

แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2, เรื่อง เรียนรู้เพื่อการบำบัดโรคซึมเศร้าและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย, วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2550 ณ. โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, หน้า 149.

รายละเอียด / Details:

ความผิดปกติของการรับรู้ในผู้ป่วยจิตเภทที่พบบ่อย คือ อาการหูแว่ว แม้ว่ายาต้านโรคจิตจะได้รับการยอมรับว่ารักษาอาการหูแว่ว แต่พบว่าร้อยละ 20-30 ของอาการหูแว่วไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอาการหูแว่วที่คงอยู่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ทรมาน ที่เกิดจากอาการหูแว่วและให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ในการจัดการกับอาการหูแว่วที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยควรได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติ วิธีการจัดการอาการหูแว่วที่ถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วิธีการศึกษา เป็น Pilot study ดำเนินการโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการ ผลลัพธ์ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ผลการศึกษา พบว่าวิธีการที่ผู้ป่วยเลือกในการจัดการอาการหูแว่วมากที่สุดคือการพูดคุยกับคนอื่น ความรู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการหูแว่วลดลง และมีประสบการณ์เรียนรู้วิธีการจัดการกับอาการหูแว่ว
สรุปและข้อเสนอแนะ การนำวิธีการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทมาใช้ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดจากอาการหูแว่ว โดยการสอน วิธีการจัดการใหม่ๆ ซึ่งผู้ป่วยสามารถจดจำและเห็นคุณค่าในสิ่งซึ่งได้เรียนรู้วิธีการจัดการอาการหูแว่วที่เป็นปัญหาของตน จึงควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และใช้แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
free abortion pill open when to get abortion
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
women cheat on their husbands go why men cheat
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

ผู้ป่วยจิตเภท, การจัดการอาการหูแว่ว, ยาต้านโรคจิต, จิตเวช, โรคจิต  

Address:

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.  

Code:

200700021853

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

บทคัดย่อ

Download:

DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน