ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: นฤมล สิริยะ.

ชื่อเรื่อง/Title: แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2, เรื่อง เรียนรู้เพื่อการบำบัดโรคซึมเศร้าและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย, วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2550 ณ. โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, หน้า 149.

รายละเอียด / Details:

ความผิดปกติของการรับรู้ในผู้ป่วยจิตเภทที่พบบ่อย คือ อาการหูแว่ว แม้ว่ายาต้านโรคจิตจะได้รับการยอมรับว่ารักษาอาการหูแว่ว แต่พบว่าร้อยละ 20-30 ของอาการหูแว่วไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอาการหูแว่วที่คงอยู่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ทรมาน ที่เกิดจากอาการหูแว่วและให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ในการจัดการกับอาการหูแว่วที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยควรได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติ วิธีการจัดการอาการหูแว่วที่ถูกต้องเหมาะสม วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ วิธีการศึกษา เป็น Pilot study ดำเนินการโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการ ผลลัพธ์ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ผลการศึกษา พบว่าวิธีการที่ผู้ป่วยเลือกในการจัดการอาการหูแว่วมากที่สุดคือการพูดคุยกับคนอื่น ความรู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการหูแว่วลดลง และมีประสบการณ์เรียนรู้วิธีการจัดการกับอาการหูแว่ว สรุปและข้อเสนอแนะ การนำวิธีการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทมาใช้ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดจากอาการหูแว่ว โดยการสอน วิธีการจัดการใหม่ๆ ซึ่งผู้ป่วยสามารถจดจำและเห็นคุณค่าในสิ่งซึ่งได้เรียนรู้วิธีการจัดการอาการหูแว่วที่เป็นปัญหาของตน จึงควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และใช้แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท

Keywords: ผู้ป่วยจิตเภท, การจัดการอาการหูแว่ว, ยาต้านโรคจิต, จิตเวช, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.

Code: 200700021853

ISSN/ISBN: 2859-497-X

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: