หน้าหลัก   ถามตอบปัญหาสุขภาพจิต   คลังเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิต   เกี่ยวกับกรมฯ
E-Government E-Services E-Information
header2
n00 images Links Links n01 images qTest รายงานและสถิติด้านสุขภาพจิต และจิตเวช Ebooks Abstract ข่าวและบทความด้านสุขภาพจิต และจิตเวช แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต และจิตเวช
[ แบบประเมินการใช้งานเว็บไซต์กรมสุขภาพจิต
  ::Back to Normal Search        ::       Go to Advanced Search

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.

ผู้วิจัย/Authors:

นฤมล สิริยะ.

ชื่อเรื่อง/Title:

แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.

แหล่งที่มา/Source:

การประชุมวิชาการการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 2, เรื่อง เรียนรู้เพื่อการบำบัดโรคซึมเศร้าและการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย, วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2550 ณ. โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย, หน้า 149.

รายละเอียด / Details:

ความผิดปกติของการรับรู้ในผู้ป่วยจิตเภทที่พบบ่อย คือ อาการหูแว่ว แม้ว่ายาต้านโรคจิตจะได้รับการยอมรับว่ารักษาอาการหูแว่ว แต่พบว่าร้อยละ 20-30 ของอาการหูแว่วไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาอาการหูแว่วที่คงอยู่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ทรมาน ที่เกิดจากอาการหูแว่วและให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ในการจัดการกับอาการหูแว่วที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยควรได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติ วิธีการจัดการอาการหูแว่วที่ถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วิธีการศึกษา เป็น Pilot study ดำเนินการโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการ ผลลัพธ์ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ผลการศึกษา พบว่าวิธีการที่ผู้ป่วยเลือกในการจัดการอาการหูแว่วมากที่สุดคือการพูดคุยกับคนอื่น ความรู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการหูแว่วลดลง และมีประสบการณ์เรียนรู้วิธีการจัดการกับอาการหูแว่ว
สรุปและข้อเสนอแนะ การนำวิธีการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทมาใช้ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดจากอาการหูแว่ว โดยการสอน วิธีการจัดการใหม่ๆ ซึ่งผู้ป่วยสามารถจดจำและเห็นคุณค่าในสิ่งซึ่งได้เรียนรู้วิธีการจัดการอาการหูแว่วที่เป็นปัญหาของตน จึงควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และใช้แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
free abortion pill open when to get abortion

ปีที่เผยแพร่/Year:

2550  

Keywords:

ผู้ป่วยจิตเภท, การจัดการอาการหูแว่ว, ยาต้านโรคจิต, จิตเวช, โรคจิต  

Address:

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.  

Code:

200700021853

ISSN/ISBN:

2859-497-X

Country of publication:

ประเทศไทย

Language:

ไทย

Category:

บทคัดย่อ

Download:
กรมสุขภาพจิต ขอขอบคุณที่ท่านสนใจงานวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช หากมีข้อแนะนำ ติชม อะไรที่จะเป็นประโยชน์
กรุณาบอกด้วยนะครับ เพื่อจะนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป...
 
===:: สถานะผู้ประเมิน :===
 บุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต  บุคลากรสังกัดสาธารณสุขอื่น  ข้าราชการ
 ครู/อาจารย์  พนักงานราชการ  นักวิจัย
 นักเรียน/นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  บริษัทเอกชน

===:: นำไปใช้ทำประโยชน์เพื่อ :===
 การสอน  การวิจัย  ชีวิตประจำวัน

===:: ความน่าสนใจของเนื้อหา :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด

===:: ความสะดวกในการเข้าถึง :===
 มากที่สุด  มาก  น้อย  น้อยที่สุด
DMH's Search:   
เว็บทั่วโลก  กรมสุขภาพจิต  ฐานข้อมูลวิจัย  ฐานข้อมูลการพยาบาลฯ
 บทความฯ  ข่าวฯ  e-books  สายด่วนสุขภาพจิต

©2011 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 Tel. 0-2149-5555-60. เครือข่ายมหาดไทย 821-8000
Visit Mirror Site : http://www.dmh.moph.go.th  Contact WebMaster เริ่มใช้หน้าเว็บ: July 25, 2554

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy

                    

  กบข.   เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน    ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน