ผู้วิจัย/Authors: ปนัดดา มุมบ้านเซ่า

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ปัญหาพฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี, พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความชุกของปัญหาพฤติกรรม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมในเด็กมัธยมต้น โดยทำการศึกษากับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดลพบุรี ที่มีอายุระหว่าง 12-16 ปี จำนวน 370 คน และผู้ปกครองของเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ โดยใช้แบบสำรวจพฤติกรรมเด็ก TYC (That Youth Checklist) และแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปว่า ความชุกของปัญหาพฤติกรรมในเด็กมัธยมต้น เท่ากับร้อยละ 36.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติได้แก่ สถานภาพสมรสของบิดา มารดา (ที่ระดับ 0.001) และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู (ที่ระดับ 0.05) ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรม ได้แก่ ผลการเรียน จำนวนสมาชิกในครอบครัว ประวัติการเจ็บป่วยทางกายของเด็ก ประวัติการเจ็บป่วยทางจิตของบิดา มารดา และรายได้ของบิดา มารดา

Keywords: พฤติกรรมในเด็กวัยรุ่นชั้นมัธยมต้น, พฤติกรรม, เด็ก, วัยรุ่น, adolescence, behavior, behaviour, child, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2536

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374360000142

ISSN/ISBN: 974-584-270-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -