ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

 

ผู้วิจัย/Authors: Vatinee Sukmak

ชื่อเรื่อง/Title: A Multidimensional Approach of Health Locus of Control to Drug Addicted Adolescence

แหล่งที่มา/Source: Journal of Mental Health of Thailand, Vol. 11, No. 1, January 2003, Page 31-39.

รายละเอียด / Details:

A study was conducted to examine the dimensional structure of the health locus of control in drug addicted adolescence. Data were draw from 103 drug addicted adolescence at the outpatient unit in the Northeastern Drug Department Treatment Center, Khon Kean. The Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC) developed by Wallston, Wallston and De Vellis was utilized. Multidimensional scaling was performed to test the dimension of the scale. Findings indicated that three dimensions of MHLC accounted for the most of the variance in respondents perceptions:locus stability and controllability. The results could be a benefit of future studies and program development in behavioral changes.

Keywords: Multidimension, Locus of Control

ปีที่เผยแพร่/Year: 2003

Address: Faculty of Nursing, Mahasarakham University

Code: 0000657

ISSN/ISBN: 2859-497

Country of publication: Thailand.

Language: English.

Category: Abstract Journal.

Download: -